Ladugår

Lantbrukspanelen: EU en naturlig del av svenska lantbruket – men behöver stärka konkurrenskraften

EU behöver göra mer för att stärka lantbruket och mindre av sådant som gör det svårare att bedriva lantbruk. Det anser Lantbrukspanelen, Landshypoteks panel med lantbruksföretagare över hela landet.

Hur ser svenska lantbrukare på EU? Hur har den egna verksamheten påverkats av EU-medlemskapet? Ska Sverige vara kvar i EU och tänker man rösta i Europarlamentsvalet? Det är frågor som Landshypoteks Lantbrukspanel nu har svarat på och som finns sammanställt i en rapport: ”Lantbrukarnas syn på EU: Slåss för konkurrenskraften”.

Panelen ger uttryck för en i grunden positiv syn på EU. En klar majoritet (6 av 10) tycker att deras verksamhet gynnats av EU, och nästan hela panelen tycker att att Sverige ska stanna i EU (8 av 10 svarar nej på frågan om Sverige borde gå ur EU). Men EU är också svårt. Tre av fyra tycker det är svårt att vara tillräckligt informerad om EU:s jordbrukspolitik.

Men samtidigt är det tydligt allt inte är bra med EU, det är mycket som behöver bli bättre. Nästan hälften av panelen tycker att EU inte gör tillräckligt för lantbrukarnas konkurrenskraft. En närmast enig panel (8 av 10) tycker att EU behöver lägga mer kraft på att det ska bli rättvis konkurrens på marknaden och nästan lika många (närmare 7 av 10) att EU ska stärka producenternas ställning gentemot handeln.

Panelen anser att svenska politiker inte tagit tillvara svenska lantbrukares intresse. Hela nio av tio anger dåligt på frågan Hur upplever du att svenska politiker har tillvaratagit svenska lantbrukares intresse i EU. Närmare hälften del tror det handlar om låg kunskap. En del tror det handlar om en idé: för att politiker anser att livsmedel lika gärna kan produceras i andra länder. En viss del tror att svenska politiker blir lurade på grund av bristande förståelse om EU eller helt enkelt har en negativ inställning till lantbruk.

Det senaste dagarna har det rapporterats i media om att valdeltagandet i årets EU-val ser ut att bli lågt i Sverige. Lantbrukspanelen ger uttryck för ett betydligt mer aktivt förhållningssätt till att ta vara sina demokratiska rättigheter. Så gott som alla (drygt 9 av 10) i panelen tänker rösta i juni.

Lantbrukspanelen rymmer svar från över 100 av landets största lantbruksföretagare, som dagligen står för en stor del av den svenska primärproduktionen, och är avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning. Sammanställningen av svaren ger en temperaturmätare på läget i lantbruket.

Så ser Lantbrukspanelen på EU:

 • EU är en naturlig del av svenska lantbruket och att rösta i valet till parlamentet är självklart för paneldeltagarna: Så gott som alla (drygt 9 av 10) tänker rösta i juni.
 • En klar majoritet (6 av 10) anser deras verksamhet gynnats av EU. Endast 2 av 10 tycker tvärtom.
 • Den inre marknaden upplevs som positiv: enbart 2 av 10 är negativa.
 • Sverige ska absolut inte gå ut ur EU (nästan 8 av 10 säger nej till Swexit).
 • Stor majoritet av lantbrukarna i panelen, närmare två tredjedelar, tycker att den egna verksamheten har gynnats av EU.
 • Men EU gör inte tillräckligt för att stärka de europeiska lantbrukarna. Hälften uttrycker nej på frågan om görs tillräckligt, medan en fjärdedel svarar ja.
 • Vad som borde göras mer av inom EU är närmast entydigt enligt panelen: Satsa på att det råder rättvis konkurrens på marknaden och stärk producenternas ställning gentemot handeln.

  Panelen svarar också på frågan varför det inte har varit demonstrationer i Sverige på det sätt det har varit i andra länder? Det är mer socialt accepterat i andra länder anser hälften. Vi har annan organisering som gör att vi kan påverka på annat sätt anser en av fyra och svenska lantbrukare protesterar mer i det tysta anger en mindre skara, två av tio.

  Här kan du läsa hela EU-rapporten från Lantbrukspanelen.

  Här kan du läsa tidigare rapporter från panelen.