Den missförstådda miljöhjälten: Politiker och allmänhet har skev bild av lantbrukarens roll för miljön

Det anser Landshypotek Banks senaste Lantbrukspanel. En stor majoritet av panelen tycker att den bidrar till en bättre miljö, har miljöperspektiv på sin verksamhet och följer miljödebatten – samtidigt som politiker och debatt i allmänhet missar lantbrukets positiva effekter på miljön. 

I den senaste Lantbrukspanelen, som består av Sveriges främsta lantbruksföretagare, anser nästan samtliga (98 %) att de som lantbrukare bidrar till en bättre miljö. Lika stor andel instämmer helt eller till stor del i påståendet att de har ett miljöperspektiv när de planerar sin verksamhet.

Samtliga svarar att de följer miljödebatten och nästan lika många (98 %) tycker att miljödebatten inte ger en rättvis bild av lantbrukets påverkan på miljön. Andra dominerande uppfattningar i panelen är att politikerna inte lyfter fram lantbrukets positiva effekter för miljön (95 % av svaren) samt att allmänheten inte har en rättvis bild av svenska lantbrukets påverkan på miljön (86 %).

- Jord- och skogsbrukare driver verksamheter som är beroende av miljön och naturen. De jobbar varje dag med och för miljön. Varje skifte i väder och miljö betyder mycket för verksamheten, ekonomin, företaget, framtidsplaner och den enskilda lantbrukarens välbefinnande. Lantbrukarna känner sig som en naturlig del av miljöarbetet, men det är tydligt att de inte känner att de får förståelse för det, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

- Vi behöver fortsätta utveckla långsiktigt hållbart lantbruksföretagande för att klara miljö, klimat och biologisk mångfald. Samtidigt behöver medvetenheten öka om de gröna näringarnas betydelse för utvecklingen av en hållbar svensk ekonomi. Om fler ser lantbrukarna som de miljöhjältar som de är får vi större förutsättningar att möta de gemensamma utmaningar som vi står inför, avrundar Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Orosmoln på klimathimlen
Mer än hälften (60 %) av paneldeltagarna anser att klimatförändringen påverkat deras verksamhet, främst genom brist på foder och vatten. Det största orosmolnet (över 50 %) som panelen ser är allvarliga väderhändelser som torka, stormar och översvämningar; tätt följt av förändrat nederbördsmönster. Förenklade regelverk kring miljöfrågor och tillstånd samt satsning på forskning och utveckling är exempel på politiska åtgärder som panelen efterlyser för att stärka lantbrukets möjligheter att möta förändringar i klimatet.

Läs senaste rapporten ”Den missförstådda miljöhjälten

Om Landshypotek Banks Lantbrukspanel
En återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer av landets största lantbruksföretagare tar Landshypotek Bank tempen på olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna.

Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av känslan hos landets större lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en av de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 39 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt på Landshypotek Bank, 070-349 24 10
Tomas Uddin, kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070-299 24 08