Inskränkningar av äganderätten största orosmolnet bland lantbrukare

Bild lantbruk frn ovan

Marken, jorden och skogen är själva grunden för lantbruket. Ingen annan näring är så nära förenad med en plats och ett företagande som växer fram genom att bruka och äga marken. Samtidigt är många oroliga för att staten ska inskränka den rätten. Det visar den senaste Lantbrukspanelen, som presenteras i en rapport från Landshypotek Bank.

Landshypotek har en panel bestående av över hundra av Sveriges största och mest erfarna lantbrukare. Den senaste enkäten med Lantbrukspanelen tittar närmare på drivkrafter och orosmoln. Resultatet visar att lantbrukarnas unika relation till jorden och marken spelar en avgörande roll. Att bruka jorden är en källa för både inkomst och glädje för svenska lantbrukare – och också avgörande för levande landsbygder och svenska livsmedel.

När frågan ställs om vad som håller lantbrukare vakna om natten svarar de bland annat gårdens ekonomi, den egna hälsan och klimatet. Men det i särklass största orosmolnet är statliga inskränkningar av markägandet på den egna gården. 4 av 10 i panelen med Sveriges största lantbruksföretagare anger den oron. 

– Jag tror inte att politikerna inser hur viktiga frågor om ägandet är för Sveriges lantbrukare. Äganderätten är inte någon högtravande princip. Den handlar om grunden för att kunna driva företag, lantbrukarnas dagliga verksamhet, arbete och liv. Det är därför oroväckande för oss alla när panelen nu så tydligt bekräftar att du som lantbrukare lever med en ständig oro för att själva grunden för ditt företagande när som helst kan inskränkas. Det gynnar inte den utveckling av landsbygder och lantbruket som många politiker säger sig stå för, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Panelen lyfter också fram kraften och möjligheterna i lantbruksföretagandet – och tillförsikt inför framtiden. 

– Den här undersökningen bekräftar att det finns en stark positiv kraft bland svenska lantbrukare, den kommer oss alla till gagn i form av hållbar livsmedelsproduktion och levande landsbygder. Hela samhället vinner på att ta vara på den kraften, och vi gör det bäst genom att skapa trygga och goda förutsättningar, säger Per Lindblad.

Resultat av enkäten – sammanfattning:

Glädjen i att äga mark. En klar majoritet i Lantbrukspanelen svarar att den största glädjen med att äga mark är att få utveckla ett företag med grunden inom jord och skog. Panelen ser också marken som det viktigaste framåt. Över hälften bedömer att deras gård har större markareal i framtiden. 

Äganderätten orosmoln. Oron kring äganderätten är inte ny. Statliga inskränkningar av något så grundläggande som äganderätten till marken är vad som håller över 4 av 10 av Sveriges största lantbruksföretagare vakna om natten.

En mer positiv känsla. Känslan som lantbrukare verkar ha blivit lite mer positiv jämfört med förra panelundersökningen. 8 av 10 i panelen svarar att de har en positiv känsla i rollen som lantbrukare. Ett relativt bra skördeår 2020 och utebliven torka kan ha bidragit till det. Fler röster från andra delar av samhället om vikten av att stärka och ta vara på svensk livsmedelsförsörjning kan också spela in. 

Önskan om tryggare ekonomi. Nästan en tredjedel av panelen skulle önska en stabilare och tryggare inkomst. Det är oroväckande att ekonomin upplevs som otrygg för så stor andel av lantbrukarna, bland annat mot bakgrund av att lantbruket är den näring som ser till att vi har mat med hög kvalitet, god djurhållning och öppna landskap.

Läs mer och se hela resultatet i den senaste rapporten från Lantbrukspanelen.

Om rapporten
Jorden vi brukar – drivkrafter och orosmoln hos Sveriges lantbrukare är den femte rapporten i serien Lantbrukspanelen, en undersökning som görs på initiativ av Landshypotek Bank.

Data och underlag till den här rapporten har samlats in via enkät och intervjuer genomförda under hösten 2020. Enkäten har ställts till över 100 större lantbruksföretagare i Sverige som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Om Lantbrukspanelen
Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för betydelsen för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 200 medarbetare på 19 orter i Sverige.