Så tror lantbrukare om framtiden


 

Lantbruksföretagare anser att det som har störst påverkan på det egna företaget de närmaste fem åren är vad politiker och myndigheter gör. Därefter listar lantbruksföretagarna påverkan av ändrade konsumtionsvanor och klimatförändringar. Det visar resultatet av en enkätundersökning som Landshypotek Bank lät göra redan innan coronakrisen bland svenska lantbrukare. Torkan 2018 var det som påverkade förra årets verksamhet mest.

  • 6 av 10 svarade att 2018 års växtodlingssäsong – alltså den stora torkan – var det som påverkade företaget mest under 2019. Därefter följde viltskador (t ex vildsvin) som var tredje lantbrukare angav som viktigaste påverkansfaktor under året.
  • 2 av 3 lantbrukare svarar att politiska beslut och myndighetsbeslut, på både riks- och lokalplanet, kommer att vara det som påverkar deras företag mest de närmaste fem åren. Var fjärde pekar på klimatförändringar och lika många på förändrade konsumtionsmönster.
  • 4 av 10 bland de lantbrukare som förväntar sig klimatrelaterade förändringar i närområdet planerar att förbättra dränering/diken. 1 av 4 planerar att byta grödor.
     

– Sveriges lantbrukare är såväl ryggraden i vår livsmedelsförsörjning som nyckelspelare för en levande landsbygd och ett hållbart samhälle. Här finns stor företagsamhet och innovationskraft. Vi ser tydligt att verksamheten påverkas av bl.a. klimat och konsumtionsmönster. Men framförallt bekräftar lantbrukarna i enkäten att de i hög grad påverkas av vad politiker och myndigheter beslutar. Politikerna sitter därmed på stora möjligheter att stärka företagandet för grön omställning, tillväxt och mer svensk mat, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2019.

Resultatet bifogas (pdf).

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10