Dålig mobiltäckning och bristande internet drabbar svenska lantbrukare

 Lantbruk

Digitaliseringen inom svenskt lantbruk är omfattande. Samtidigt påverkas många lantbrukare i sin vardag av bristande tillgång till internet, dålig mobiltäckning och strömavbrott. Det framgår av en ny rapport från Landshypotek Banks Lantbrukspanel. Var fjärde deltagare svarar att de har dålig mobiltäckning medan drygt var tredje drabbats ekonomiskt av problem med tillgången till internet.

I årets första Lantbrukspanel har drygt 100 större lantbrukare besvarat frågor om hur de ser på digitaliseringen och om sina erfarenheter av att jobba digitalt. Svaren visar en positiv inställning och att lantbrukarna använder digitala verktyg i en lång rad olika delar av verksamheten – från precisionsodling till administration. Samtidigt pekar de på bristande infrastruktur på landsbygden som ett allvarligt problem:

•    Dålig mobiltäckning. En av fyra i Lantbrukspanelen säger att de har dålig eller mycket dålig mobiltäckning på sin gård.
•    Bristande internettillgång har påverkat nästan fyra av tio lantbrukare. En tredjedel säger att det inneburit en kostnad för verksamheten.
•    Strömavbrott. Nästan hälften har drabbats av strömavbrott ofta eller flera gånger. Drygt hälften säger att det fick ekonomiska konsekvenser

– Resultaten bekräftar att de flesta lantbruksföretagarna är starkt digitaliserade. Det understryker vikten av en stabil digital infrastruktur på landsbygden. Här har samhället genom politiken ett stort ansvar att det även på landsbygderna finns fungerande internet och mobiltäckning. Det är viktigt för företagandet och därmed hela samhället, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Stor digital bredd
Av enkätsvaren framgår tydligt att digitaliseringen bland större svenska lantbrukare har slagit igenom brett. Digitala verktyg används på många olika sätt inom lantbruket. Sju av tio i panelen för administrativa uppgifter och kommunikation. Sex av tio använder digital teknik praktiskt i verksamheten för till exempel kartering och precisionsodling.

Om Lantbrukspanelen
Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med större och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får här möjligheten att ge uttryck för vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Till den senaste rapporten Den digitala lantbrukaren – så ser Sveriges lantbrukare på det nya digitala landskapet har 104 lantbruksföretagare som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel svarat på enkäten.

Rapporten bifogas (pdf).

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10. jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet