Landshypotek Banks bokslutskommuniké januari – december 2020: God lånetillväxt under hösten ger starkt årsresultat

Bild på jordbruk

Landshypotek växte under hösten ytterst starkt på marknaden och ökade utlåningsvolymerna inom både lån till lantbruksföretag och bolån. Bankens totala utlåningsvolym ökade till 83 miljarder kronor. Det visar bokslutskommunikén för januari – december 2020.

Tillväxten inom Landshypoteks jord- och skogsutlåningen har under hösten varit bättre än på många år och bolånevolymerna har vuxit i rekordtakt. Rörelseresultatet exklusive finansiella transaktioner uppgick till 414 (420) miljoner kronor.

– Vi visade detta ovanliga år vår styrka genom en god tillväxt på marknaden i en för kunderna osäker tid. Efter en avvaktande inledning på året växte vår utlåning kraftigt under hösten. Det visar vår kapacitet och potential inom utlåningen till såväl lantbruk som boende, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Efter en vår där kreditmarknaden präglades av begränsad tillväxt tog bankens volymutveckling fart under sommaren för att under hösten öka i än snabbare takt. Under årets sista månader slogs rekord för bankens utlåning till bolånekunder. Redan under det tredje kvartalet passerade banken en total bolånevolym på över 10 miljarder kronor, för att i slutet av året landa på 11,5 miljarder kronor, en ökning på året med 4,4 miljarder. Jord- och skogsutlåningen växte under året med 2,3 miljarder kronor till 71,5 miljarder. Totalt uppgår nu bankens utlåning till allmänheten till 83 miljarder kronor.

– Vi har fortsatt att investera i vår digitalisering och ett bättre kundmöte med god kontroll på våra kostnader. Årets resultat på 303 miljoner kronor är en förbättring beaktat att förra årets resultat inkluderade en realisationsvinst vid en fastighetsförsäljning. Den starka tillväxten och det positiva resultatet under 2020 tar vi med oss in i 2021 för att fortsätta bygga en allt bättre och mer hållbar bank, säger Per Lindblad.

Med det starka resultatet som grund avsätts 163 miljoner kronor i koncernbidrag till bankens ägare, Landshypotek Ekonomiska Förening, vars medlemmar är bankens jord- och skogsbrukskunder över hela landet.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Hela rapporten bifogas.
 

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – december 2020
jämfört med januari – december 2019
• Rörelseresultatet uppgår till 397 (418) mnkr. 2019 års
rörelseresultat inkluderade en realisationsvinst om
55 mnkr hänförlig till avyttring av en fastighet.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 414 (420) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 872 (815) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 478 (461) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med
13 (3) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 83,0 (76,4) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,4) mdkr

Oktober – december 2020
jämfört med juli – september 2020
• Rörelseresultatet uppgår till 106 (116) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av
finansiella transaktioner uppgår till 116 (115) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 235 (215) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 127 (106) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med
4 (4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 83,0 (80,0) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,5) mdkr.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 08.00 CET.

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet