Landshypotek Banks delårsrapport: Historiskt stark utlåningstillväxt

Jordbrukslandskap frn ovan

Landshypoteks utlåning ökar inom såväl bolån som jord och skog. Utlåningstillväxten på 2,7 miljarder kronor för årets tre första månader är en av de starkaste i bankens historia. Med tillväxt och kostnader under kontroll levereras också ett bra resultat för kvartalet på 116 (99) miljoner kronor. Det framgår av delårsrapporten som presenteras idag.

– Vi har givetvis vår främsta styrka i jord- och skogsutlåningen och kommer att fortsätta ha det, men det är en liten utlåningsmarknad jämfört med exempelvis bolånemarknaden. Vårt inträde på bolånemarknaden börjar nu ge positiv effekt och våra volymer växer. Det är ett fint kvitto på vi att gör nytta för kunderna och börjar göra det för marknaden som helhet, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Med 2,7 miljarder i utlåningstillväxt är kvartalet ett av de starkaste i Landshypoteks historia. Med stark utlåningstillväxt är även resultatet starkt. Räntenettot uppgår till 233 (211) miljoner kronor och kostnaderna utvecklas enligt plan. Rörelseresultatet landar därmed på 116 (99) miljoner kronor.

Under årets tre första månader har banken också gått i mål med flera digitala förbättringar för kunderna och öppnat för nya samarbeten som har givit extra skjuts åt en redan stark utveckling. På bolånesidan har banken fortsatt stå för konkurrenskraftiga räntor. Det nya samarbetet med Avanza underlättar för fler att upptäcka Landshypoteks bolån.

Bra kraft och positiv känsla i lantbrukssverige
I slutet av mars hölls årets elva regionmöten i Landshypotek Ekonomisk Förening, som organiserar jord- och skogsbrukskunderna till att vara ägare av Landshypotek Bank. Alla medlemmar hade möjlighet att delta online för att höra mer om utvecklingen i den egna banken och föreningen, göra val till föreningen och ta del av det som är aktuellt för branschen i stort och i den egna regionen specifikt.

– Vårt hjärta klappar för jord- och skogsbruket och för kunder över hela landet. Vi ser nu också att de gröna näringarna utvecklas positivt. Efterfrågan på svenska livsmedel ökar och även inom skogen finns mycket positivt. Många bygger om hemma så marknaden för sågade trävaror går utmärkt. God export driver på efterfrågan ytterligare, säger Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.
Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:
Januari – mars 2021
jämfört med januari – december 2020

• Rörelseresultatet uppgår till 116 (99) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 116 (93) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 233 (211) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 122 (120) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 4 (2) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 85,8 (77,1) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,2) mdkr.

Januari – mars 2021
jämfört med oktober – december 2020
• Rörelseresultatet uppgår till 116 (106) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 116 (116) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 233 (235) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 122 (127) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 4 (4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 85,8 (83,0) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,7) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.

Här kan du se den fulla rapporten