6 miljoner delas ut i till Landshypoteks lantbrukskunder i Jämtland och Västernorrland

 Jordbrukslandskap frn ovan

 

Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina drygt 36 000 medlemmar äger sin egen bank, beslutade under torsdagens föreningsstämma att dela ut 157 miljoner kronor av förra årets vinst. 6 miljoner tillfaller lantbruksföretagare och gårdsboende i region mitt som omfattar Jämtlands och Västernorrlands län.

 

Landshypoteks cirkulära ekonomi, där de jord- och skogsbrukande och gårdsboende ägarna lånar av sig själva och vinsten sedan går tillbaka till dem, är unik på svensk bankmarknad. Utdelningen motsvarar 8 procent i återbäring på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Pengarna betalas ut i slutet av maj och är ett välkommet tillskott när kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder och andra viktiga insatsvaror stigit kraftigt.

 

– Jag är glad över att vi kan fortsätta att ge en god återbäring på medlemmarnas eget insatskapital, säger Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening. Det är extra välkommet i det ansträngda ekonomiska läge som många lantbruksföretagare brottas med utifrån de kraftigt ökade produktions- och driftskostnaderna och för fortsatta investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet.

 

Så fördelas utdelningen över landet

(utgår från Landshypotek Ekonomisk Förenings elva regioner)

 

Gotland

 4 mnkr

Gävle-Dala

 5 mnkr

Mitt

 6 mnkr

Mälarprovinserna

23 mnkr

Norr

 4 mnkr

Skåne

26 mnkr

Småland m.fl. provinser

23 mnkr

Väst

22 mnkr

Wermland

 8 mnkr

Örebro

 9 mnkr

Östgöta

25 mnkr

 

  

Det kännetecknar lantbruket i länen
Jämtland har den tredje största arealen skog i landet som ägs av enskilda skogsägare. Liksom i Västernorrlands län är skogsbruk, ofta i kombination med småbruk eller annan sysselsättning, den vanligaste verksamheten inom jord- och skogsbruket. Av lantbruksföretagen står kött- och mjölkproduktionen för cirka 25 procent. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

 

 Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

 

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10