Delårsrapport: Tillväxt i utlåningen hos Landshypotek Bank

Bild lantbruk frn ovan

Landshypotek Bank fortsätter att växa. Intresset är stort för Landshypotek både för att låna till jord- och skogsbruksfastigheter och villor. Banken har ökat utlåningsvolymen med 12 miljarder kronor sedan tredje kvartalet förra året. Under kvartalet uppgick Landshypoteks totala utlåningsvolym till närmare 103 miljarder kronor.

Bankens utlåning har växt i snabbare takt än marknadstillväxten både för lån till bostäder och jord- och skogsfastigheter. Det visar Landshypotek Banks kvartalsrapport för perioden januari till september 2022 som publiceras i dag.

Under första halvåret var tillväxttakten på en rekordnivå och en historisk milstolpe passerades med 100 miljarder kronor i utlåning. Under det tredje kvartalet har tillväxttakten dämpats något, med en ökning i total utlåning för kvartalet på cirka 1,5 miljard kronor. Den dämpade utvecklingen är förklarlig på en mer avvaktande marknad. Den samlade utlåningen uppgår till 102,9 (90,6) miljarder kronor, en ökning med 12 miljarder kronor, motsvarande 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Landshypotek Bank är specialiserad på bolån till hus och jord- och skogsfastigheter, och attraherar allt fler kunder på marknaden.

– Vi fortsätter att utvecklas väl och står trygga i en allt mer osäker omvärld. Även om tillväxttakten dämpats något fortsätter vi ta marknadsandelar som utmanare på bolånemarknaden och förstärka vår ledande marknadsposition för utlåningen till jord- och skogsföretagare. Vi är trygga i vår affär och affärsmodell, och ska se till att fortsätta skapa goda förutsättningar för våra nuvarande och blivande kunder i en orolig omvärld, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Rörelseresultatet för årets tre första kvartal uppgick till 405 (363) miljoner kronor. Kostnaderna fortsätter att utvecklas enligt plan och utvecklingstakten är fortsatt hög.

Med stora rörelser på upplåningsmarknaden är det svårt att som bank hitta rätt räntenivå för kund, men Landshypotek har lyckats väl och bankens räntenetto har växt med volymökningen till 765 (721) miljoner kronor.

Möjligheterna för en utmanare som Landshypotek att nå ut till kunderna märktes när banken i september var tidigt ut med att höja räntorna för sparande. Landshypotek mötte en stor efterfrågan och har sett en rekordstor tillströmning av nya kunder och ökade volymer. Inlåningen uppgår nu till över 20 miljarder kronor, en tillväxt med 4 miljarder under kvartalet.

Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – september 2022
jämfört med januari – september 2021

 • Rörelseresultatet uppgår till 405 (363) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 765 (721) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 397 (357) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +11 (+1) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 102,9 (90,6) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 20,1 (15,0) mdkr.

Juli – september 2022
jämfört med april – juni 2022

 • Rörelseresultatet uppgår till 181 (102) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 270 (245) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 123 (141) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +12 (-3) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 102,9 (101,4) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 20,1 (15,8) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 08.00 CET.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10 alt Tomas Uddin, marknads- och kommunikationschef, tomas.uddin@landshypotek.se, 070-299 24 08.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836. Banken har specialiserat sig på bolån och jord- och skogsfinansiering, men har även hushållssparande för alla. Till utlåningen är Landshypotek en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 230 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.