Innovativ virkesmätning vinner Landshypoteks uppsatsstipendium

Per Eriksson från Älmhult vinner årets uppsatsstipendium från Landshypotek Bank. Hans uppsats handlar om skogsbruk och hur bättre mätmetoder för virket kan bidra till både effektivare produktion och ökad hållbarhet. Prisutdelningen ägde rum under tisdagen på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna.

En stor utmaning för svenskt skogsbruk är att korrekt mäta virket. Den traditionella metoden för att mäta leder till bortfall, något som är negativt för både skogsbrukaren och klimatet. I den vinnande uppsatsen lyfter Per Eriksson i stället fram skördarmätning och visar hur det effektiviserar hela processen. Resultaten kan få stor praktisk tillämpning i hela den svenska skogsindustrin.

– Vinnaruppsatsen tar upp något som berör alla skogsbrukare i Sverige. I studien har Per Eriksson visat på att den traditionella mätmetoden leder till onödigt slöseri i processen för virkesanskaffning. Vi blev otroligt imponerade över det innovativa förhållningssättet och han har redan fångats upp av skogsindustrin som vill ta detta vidare. Det säger en del om kvaliteten i denna examensuppsats, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Vinnaren är självfallet glad för stipendiet.

– Det är väldigt roligt och hedrande att Landshypotek uppmärksammar min uppsats och ser nyttan med den. Stipendiet är en fantastisk avslutning på mina studier som även motiverar mig att vidareutveckla ämnet skördarmätning, säger vinnaren Per Eriksson.

Uppsatsen skrevs som ett examensarbete vid Institutionen för skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna.

Vinnaruppsats
Vinnare av uppsatsstipendium på 10 000 kronor från Landshypotek Bank:
Per Eriksson med uppsatsen ”Wood procurement using harvest measurment - For improved management of forest operations”. Uppsatsen finns att läsa i SLU:s databas epsilon https://stud.epsilon.slu.se/17308/ . Den har även blivit en vetenskaplig artikel i International Journal of Forest Engineering.

Juryns motivering
Författaren har föredömligt studerat virkesanskaffningsprocessen, som är en aktuell utmaning för både skogsägare och skogsindustrin. Det är en gediget genomförd uppsats som på ett nytänkande sätt tar in komplexiteten i processen ur olika intressenters perspektiv och där en central del är att värdera och utläsa skördardata.

På ett konkret sätt ger studien en helhetsbild över värdeskapande delar i processen från virkesbeslut i skogen till dess nyttjande i skogsindustrin och var värden skapas. Studien visar tydligt hur man kan förbättra effektiviteten, flexibiliteten och vad betalningen till skogsägaren baseras på. Den visar vad som efterfrågas och kan bidra till en kvalitetsförbättring i flera led i processen. Uppsatsen har stor praktisk tillämpbarhet.

Uppsatsen uppfyller väl Landshypoteks kriterier för stipendiet. Det är också en uppsats som väcker nyfikenhet hos läsaren att vilja veta mer om processen och vad som efterfrågas.

Pressbild: Årets uppsatsvinnare Per Eriksson mottar diplom och symbolisk prischeck från juryns ordförande Agneta Hjellström vid prisutdelningen på SLU i Ultuna.

För ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.