Läget för lantbruken i länet: God skördeprognos i Skåne – men lokala variationer

Generellt har skörden gått bra på flera håll i Skåne som underlättats av ett gynnsamt väder. Men det finns utmaningar och regionala variationer som skapar osäkerhet. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank.

I Skåne har lantbrukarna generellt haft ett bra skördeväder vilket gjort att många kommit långt och kunnat tröska utan större avbrott. Den produkt som tagits in har varit torr vilket innebär att man slipper dyra torkkostnader.

– Den samlade bilden är att det i Skåne ser ut att bli något över en normal skörd, givetvis med lokala variationer. Vädret har ända sedan i höstas varit gynnsamt för bra etablering, övervintring och tillväxt. Generellt kan sägas att rapsen är ovanligt bra avkastande samt att vårgrödorna generellt avkastar bättre än vad de gör ett normalår, säger Helena Andersson Janström, regionchef på Landshypotek Bank.

Lokala skillnader i väder och ökade kostnader
I likhet med andra regioner har det också varit lokala skillnader på vädret vilket skapat olika förutsättningar för lantbrukare i ett och samma län. 
I västra Skåne har det regnat betydligt mer än i de östra delarna. Det har påverkat tillväxten och skördarna.

– Det har varit ett annorlunda väder med stora regionala skillnader i regn. Det har gjort att vi har fått en ojämn mognad på en del håll. Annars ser det generellt ganska bra ut för både raps och vete. Vallskörden har gått riktigt bra och det har stor betydelse för utfordringen av våra djur, säger Stig Lundström, skogsbrukare utanför Kristianstad och ordförande i Landshypotek region Skåne.

De ökande kostnaderna för nödvändiga insatsvaror skapar oro bland lantbrukarna.

– Kostnaderna har ökat kraftigt på bland annat diesel och gödsel och många oroar sig för hur det blir framåt. Det skapar en osäkerhet om kalkylerna håller, säger Stig Lundström.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt är stora regionala skillnader.

– På det stora hela ser det lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, men vi ser också regionala skillnader där det nyckfulla vädret har gjort det svårare en del. Framåt är makrobilden svårbedömd med risk för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar.

Mer om lantbruksnäringen i Skåne
Skåne är en av Sveriges viktigaste jordbruksregioner. I södra delen odlas främst spannmål, betor, potatis och raps på de öppna fälten. Runt Kristianstad finns mycket grönsaksodlingar. I norra delen är det mycket vallodling som blir djurfoder.

Enligt siffror från Jordbruksverket utgjorde skörden av spannmål, oljeväxter, proteingrödor, potatis och sockerbetor i länet 2021 nästan hälften (47%) av den totala skörden i riket för de grödorna. Skånes nettoomsättning samma år för primärproduktionen och livsmedelsindustrin var också den största andelen i hela Sverige (21 %).

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.