Resultat av ny undersökning: Det här var det som påverkade lantbrukarna mest förra året

Jordbrukslandskap frn ovan

Snabbt stigande priser på insatsvaror hamnar i topp medan vildsvin och växtsäsong halkar ner på listan över vad som påverkat verksamheten mest det gångna året. Det visar en enkät gjord bland Sveriges lantbrukare på uppdrag av Landshypotek Bank.

Under hösten och vintern har kostnaderna för insatsvaror som drivmedel, el och gödsel ökat kraftigt. Resultatet av en undersökning gjord på uppdrag av Landshypotek Bank bekräftar ett dramatiskt skifte i vad lantbrukarna uppfattar som den faktor som haft störst påverkan på deras verksamhet. Stigande priser på insatsvaror sticker klart ut. Vildsvin och växtsäsong ligger inte längre högst upp på listan över vad som påverkat verksamheten mest föregående år.

Siffrorna är särskilt tydliga bland större lantbruksföretagare. Över hälften (53 %) av lantbrukare med över 50 hektar mark svarade att priset på insatsvaror är det som haft störst inverkan på verksamheten under 2021. Bland lantbruksföretagare med över 200 hektar mark är andelen ännu större (71 %).

– Svenskt lantbruk har under senare år präglats av en väldigt positiv känsla och goda framtidsutsikter. Undersökningen speglar därför ett dramatiskt skifte till följd av de snabbt och kraftigt höjda priserna på insatsvaror. Förhoppningsvis är det en tillfälligt tuff tid. Vi är nära våra kunder och följer utvecklingen noga, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

På andra och tredjeplats bland det som påverkat mest kommer viltskador (25 %) och förändringar av priser på de egna produkterna (17 %). 

Tidigare resultat
Sedan den stora torkan 2018 har Landshypotek gjort Landja-enkäter ställda till Sveriges lantbrukare om vad som haft störst påverkan på deras verksamhet under det gångna året. 2020 toppades listan av viltskador, i synnerhet vildsvin. 2019, året efter den stora torkan, dominerades enkätsvaren starkt av förra årets växtodlingssäsong.

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2021.

Resultat med grafik bifogas.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 5 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10