Spretigt läge för Skånes lantbrukare

Den senaste tidens kraftiga kostnadsökningar på insatsvaror innebär stora påfrestningar för många lantbrukare i Skåne. Samtidigt går det bra för en del. ”Det är ett tufft och varierat läge”, säger Stig Lundström, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Skåne.

– Vi ser att det går fortsatt bra för vissa, till exempel växtodlare med betor och raps. För andra, särskilt grisproducenter, är läget betydligt tuffare. Även mjölkproducenter riskerar att få det svårare då de höjda kostnaderna för foder, diesel och konstgödsel gör det dyrare att producera vallfoder, säger Stig Lundström, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Skåne.

En undersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland svenska lantbrukare visar att många framförallt återinvesterar ett överskott i nyinvesteringar eller underhåll av byggnader och maskiner. 

– Vi har under en längre tid sett att det finns en stor investeringsvilja och god framtidstro bland svenska lantbrukare. Den här undersökningen bekräftar att det finns en stark motivation att utveckla och satsa på verksamheten, särskilt bland de större lantbruksföretagen, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Ungefär hälften (51 %) av Sveriges lantbrukare med över 50 hektar åker samt heltidsbönder (48 %) svarar att de skulle vilja återinvestera ett eventuellt överskott. Allra mest utmärker sig investeringsviljan bland större djurhållare, där nästan sex av tio (58 %) svarat att de vill investera.

”Prata med andra lantbrukare”
Tillväxten på marknaden för utlåning med jord- och skogsfastighet som säkerhet har legat över 5,5 % under hösten 2021. Men under den senaste tiden har lantbruksföretagarna mött dramatiska kostnadsökningar, bl.a. när det gäller insatsvaror. Nuläget är tuffare och framtiden har blivit mer osäker.

– Det går ännu inte att bedöma de ekonomiska konsekvenserna fullt ut av det som nu sker. Lantbruksföretagare är vana vid att hantera årsvariationer ur flera aspekter, men de ökade kostnaderna för insatsvaror och risk för stigande räntor kan innebära en lägre investeringsvilja under 2022. Vi är väl rustade för att kunna stötta och bedöma läget och i en tät dialog med kunderna ta till vara de möjligheter som finns, säger Per Lindblad.

Även Stig Lundström lyfter fram att det är viktigt, särskilt när man upplever svårigheter, att ta hjälp av och prata med andra som är kunniga inom lantbruk. Dels för att känna att man inte är ensam med sina utmaningar, dels för att se vad det finns för lösningar.

– För många lantbrukare kan det lätt kännas ensamt när man stöter på tuffare tider, men då är det också viktigt att ha nån att bolla med. Tillsammans med andra kunniga går det ofta att se lösningar för en i grunden sund verksamhet. Prata med andra lantbrukare, prata med din bankkontakt specialiserad på jord och skog, betonar Stig Lundström, som till vardags också är skogsbrukare i Östra Göinge.

Varit en stark trend under flera år
Resultatet från undersökningen bekräftar en stark potential och vad som varit en trend över en längre tid. Den genomsnittliga investeringsviljan bland Sveriges lantbruksföretagare har ökat från hösten 2019 till hösten 2021. Det innebär att den senaste mätningen från hösten 2021 är den högsta noteringen sedan 2012, då frågan började ställas. Hösten 2019 svarade drygt var tredje lantbrukare (35 %) att de ville investera, medan motsvarande andel hösten 2021 var drygt fyra av tio (41 %).

Vad som var ännu starkare i höstas var viljan att lägga ett överskott på underhåll av till exempel byggnader och maskiner, vilket nästan hälften (49 %) av lantbrukarna svarade. De var den högsta nivån sedan 2012.

Skånes viktigaste näring
Lantbrukssektorn är Skånes viktigaste näring. I regionens södra delar odlas främst spannmål, betor, potatis och raps på de öppna fälten. Runt Kristianstad finns mycket grönsaksodlingar. I norra delen är det mycket vallodling som blir djurfoder.

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2021.

Resultat och grafik bifogas samt kan läsas via denna länk.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10