Stark investeringsvilja men nu tuffare för gotländska lantbrukare

Den senaste tidens kraftiga kostnadsökningar på bland annat el och diesel innebär tuffa påfrestningar för gotländska lantbruksföretagare. Men samtidigt som många avvaktar med satsningar finns ett stort intresse för att investera i solceller.

En undersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland svenska lantbrukare visar att många vill satsa på sina verksamheter och ser stora möjligheter i att investera i underhåll av byggnader och maskiner.

– Investeringsviljan finns, men det höga kostnadsläget på insatsvaror gör att många lantbrukare skjuter upp sina investeringar. Jag bedömer att det kan bli en växande ekonomisk utmaning för flera av våra gotländska lantbrukare, säger Stefan Pettersson, kundansvarig på Landshypotek Bank i Visby.

Stefan Pettersson, som har mångårig erfarenhet inom lantbruksfinansiering på Gotland, konstaterar att det ändå finns branscher som har fått en del av kostnadsökningarna täckta av högre priser på sina produkter. Det gäller främst de som producerar mjölk, spannmål och oljeväxter.

– De höga elpriserna slår särskilt hårt mot djurproduktionen, som förbrukar stora mängder el. Gödelpriserna är på rekordnivåer, och det finns de lantbrukare som ännu inte handlat upp årets behov. Kött- och äggproducenter drabbas även av dyrare foder, säger Stefan Pettersson.

De investeringar som nu är mest aktuella är framförallt sådana som kan sänka kostnaderna. Det höga kostnadsläget på el och diesel har till exempel ökat intresset för att investera i solceller.

– Det har varit ett stort intresse för att investera i solceller och det lär inte bli mindre framöver. Allt fler ser värdet av att bli mindre sårbara av kraftiga prisfluktuationer på energisidan, berättar Stefan Pettersson.

På längre sikt ser han att det fortfarande finns en tydlig framtidstro inom lantbruket på Gotland. Många generationsskiften har genomförts och är under planering.

Lantbruket har haft en stark trend under flera år
Tillväxten på nationell nivå på marknaden för utlåning med jord- och skogsfastighet som säkerhet har legat över 5,5 % under hösten 2021.

– Vi har under en längre tid sett att det finns en stor investeringsvilja och god framtidstro bland svenska lantbrukare. Den här undersökningen bekräftar att det finns en stark motivation att utveckla och satsa på verksamheten, särskilt bland de större lantbruksföretagen, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Den senaste tidens dramatiska kostnadsökningar på insatsvaror gör läget tuffare och framtiden mer osäker.

– Det går ännu inte att bedöma de ekonomiska konsekvenserna fullt ut av det som nu sker. Lantbruksföretagare är vana vid att hantera årsvariationer ur flera aspekter, men de ökade kostnaderna för insatsvaror och risk för stigande räntor kan innebära en lägre investeringsvilja under 2022. Vi är väl rustade för att kunna stötta och bedöma läget och i en tät dialog med kunderna ta till vara de möjligheter som finns, säger Per Lindblad.

Viktig näring för Gotland
Länet har den största andelen jordbruksareal i förhållande till sin befolkningstorlek. Lantbruket och livsmedelsindustrin i länet skapar drygt 1 000 heltidsjobb, vilket också är den högsta siffran i landet i förhållande till invånarantal. Utmärkande för Gotland är också en hög andel grönsaksodlare och en relativt stor mjölk- och nötköttsproduktion. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2021.

Resultat och grafik bifogas samt kan läsas via denna länk.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10