Sveriges lantbrukare ivriga att investera i verksamheten

Svenska lantbrukare vill satsa på sina verksamheter och ser stora möjligheter i att investera i underhåll av byggnader och maskiner. Det visar en undersökning om vad Sveriges lantbrukare i första hand skulle göra om de hade ett överskott, som Landshypotek Bank låtit göra.

Ungefär hälften (51 %) av Sveriges lantbrukare med över 50 hektar åker samt heltidsbönder (48 %) svarar att de skulle vilja återinvestera ett eventuellt överskott. Allra mest utmärker sig investeringsviljan bland större djurhållare, där nästan sex av tio (58 %) svarat att de vill investera.

– Vi har under en längre tid sett att det finns en stor investeringsvilja och god framtidstro bland svenska lantbrukare. Den här undersökningen bekräftar att det finns en stark motivation att utveckla och satsa på verksamheten, särskilt bland de större lantbruksföretagen, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Utlåningen har också ökat till lantbruket. Tillväxten på marknaden för utlåning med jord- och skogsfastighet som säkerhet har legat över 5,5 % under hösten 2021. 

Under den senaste tiden har dock lantbruksföretagarna mött dramatiska kostnadsökningar, bl.a. när det gäller insatsvaror. Nuläget är tufft och framtiden har blivit mer osäker. 

– Det går ännu inte att bedöma de ekonomiska konsekvenserna fullt ut av det som nu sker. Lantbruksföretagare är vana vid att hantera årsvariationer ur flera aspekter, men de ökade kostnaderna för insatsvaror och risk för stigande räntor kan innebära en lägre investeringsvilja under 2022. Vi är väl rustade för att kunna stötta och bedöma läget och i en tät dialog med kunderna ta till vara de möjligheter som finns, säger Per Lindblad.

Varit en stark trend under flera år
Resultatet från undersökningen bekräftar en stark potential och vad som varit en trend över en längre tid. Den genomsnittliga investeringsviljan bland Sveriges lantbruksföretagare har ökat från hösten 2019 till hösten 2021. Vilket innebär att den senaste mätningen från hösten 2021 är den högsta noteringen sedan 2012, då frågan började ställas. Hösten 2019 svarade drygt var tredje lantbrukare (35 %) att de ville investera, medan motsvarande andel hösten 2021 var drygt fyra av tio (41 %).

Vad som var ännu starkare i höstas var viljan att lägga ett överskott på underhåll av till exempel byggnader och maskiner, vilket nästan hälften (49 %) av lantbrukarna svarade. De var den högsta nivån sedan 2012.

Intresset för att satsa på verksamheten märks också i att viljan att amortera har minskat kraftigt sedan 2019 då en tredjedel (30 %) svarade att de vill amortera. Hösten 2021 var andelen som svarade att de vill amortera knappt en femtedel (19 %), vilket är den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2012. Intresset för konsumtion är på en fortsatt mycket låg nivå (3 %), också den lägsta noteringen sedan 2012. Amorteringsviljan har såldes sjunkit till förmån för att investera och göra underhåll.

– Det är bra att amortera men svaren tyder på att man känner sig relativt sett tryggare finansiellt och har en större framtidstro, vilket är positivt. Som lantbrukare handlar det om att ta vara på platsen, utveckla och göra det bästa av de förutsättningar man har. Det är en stark kraft för Sverige om vi kan dra nytta av lantbruksföretagarnas investeringsvilja, säger Per Lindblad. 

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2021.

Resultat och grafik bifogas samt kan läsas via denna länk.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10