Kvartalsrapport 3: Stabilt Landshypotek Bank i en exceptionell tid

Bild lantbruk frn ovan

Med en fin kundstock med god kreditkvalitet, och en kraftigt växande inlåning gör Landshypotek Bank ett starkt resultat för årets första tre kvartal. Det visar bankens kvartalsrapport som presenteras i dag.

 

Räntenettot landar på 928 miljoner kronor efter tre kvartal (765 mnkr) och kostnaderna på 425 miljoner kronor (397 mnkr) hålls väl inom plan. Rörelseresultatet för de första tre kvartalen är med 510 miljoner kronor (405 mnkr) starkt.

 

Det fina finansiella resultatet bygger en bra utlåningstillväxt under de senaste åren och nu bankens starka och helt avgörande arbete för att växa inlåningen.  

 

– Ekonomin och de finansiella marknaderna är i obalans och påverkar oss alla. Den ekonomiska osäkerheten kommer att fortsätta, där läget är pressat för lånekunder och marknaden präglas av svag kredittillväxt. Kombinerat med en avtagande inlåningstillväxt kommer det att påverka bankens intjäning framöver. Vårt finansiella resultat hittills i år ger oss dock trygghet och möjligheter att fokusera på våra kunder och att aktivt arbeta med investeringar som gör oss till en ännu bättre bank, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Resultatet bygger på strategiska vägval och en stabil underliggande affär. Under flera år har banken strategiskt arbetat för tillväxt och kraftigt ökat såväl utlåningsvolymer som antal kunder. Bankens utlåning har närmast fördubblats på tio år, vilket skapat en starkare resultatmotor. Initiativen och det fina arbetet för att stärka inlåningen har därefter varit avgörande i denna tid. Inlåningsvolymen har närmast fördubblats under det senaste året till att i dag omfatta 29 miljarder kronor och möjliggör det starka resultatet.

 

– De senaste årens tillväxt har gett oss förutsättningar för en egen rådighet och inlåningen har en avgörande roll för oss finansiellt i denna tid. Med finansiell trygghet behöver vi inte agera kortsiktigt. Vi kommer åter till stark tillväxt när marknaden är mer i balans. Nu kan vi fokusera på våra kunder och fortsatt utveckling, konstaterar Per Lindblad.

 

Marginalen mellan bankens upplåningskostnader på marknaden och utlåningsräntorna är pressad, men inlåningen stärker det samlade resultatet. Detta trots att Landshypotek jämfört med en del andra banker har en begränsad inlåning och också konsekvent gått i bräschen för räntehöjningar för sparare under det senaste året.

 

Banken har lantbrukare, landsbygdsboende, villaägare och sparare som kundgrupper. För lantbrukarna har årets växtodlingssäsong varit utmanande med inledande torka och därefter massiva regnmängder. Att 2022 var ett bra år för många lantbrukare är finansiellt väldigt positivt och möjliggör för att möta osäkerhet och högre kostnader. Osäkerheten påverkar däremot starkt investeringstakten i svenska lantbruket. Det är en tilltagande utmaning för Sverige som i grunden behöver lantbrukare som kan göra större investeringar och har möjlighet att stärka sin lönsamhet.

 

Januari – september 2023 (jämfört med januari – september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgår till 510 (405) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 928 (765) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 425 (397) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med 6 (11) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,7 (102,9) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,5 (20,1) mdkr.

 

Juli – september 2023 (jämfört med april – juni 2023)

 • Rörelseresultatet uppgår till 176 (172) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 299 (317) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 124 (149) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -1 (6) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,7 (104,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,5 (28,4) mdkr.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2023 kl. 08.00 CEST.

 

För ytterligare kommentarer och information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

 

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare och verkar över hela landet.