Landshypotek Banks bokslutskommuniké januari – december 2022: Historiskt starkt år för Landshypotek Bank

Jordbrukslandskap vintertid

Landshypotek Banks totala utlåningsvolym ökade under året med 11,7 miljarder kronor och rörelseresultatet förbättrades med 16,4procent. Banken fortsatte att växa starkt på utlåningsmarknaden och passerade under året 100 miljarder kronor i utlåning. Landshypotek förstärkte sin ledande position inom jord och skog genom att växa snabbare än marknaden och ökade därmed sin marknadsandel. Även utlåningen till villaägare fortsatte att växa i snabb takt. Det visar bokslutskommunikén för januari – december 2022.

 

Tillväxten inom Landshypoteks utlåningsvolym var under året 11,7 miljarder kronor, 12,4 procent, vilket landar på en total utlåning på 105,6 (94,0) miljarder. Med ökad utlåning växer också resultatet. Rörelseresultatet för helåret var 548 (471) miljoner kronor, vilket är en förbättring med 16,4 procent. Det är en historiskt stark tillväxt.

 

– Finansiellt var 2022 Landshypoteks främsta år genom historien. Vår totala utlåningsvolym passerade milstolpen 100 miljarder och vi visar ett rörelseresultat på närmare 550 miljoner. Vi har både med vår tillväxt och agerandet på marknaden stärkt ställningen som den ledande banken för jord- och skogsägare. Inom bolån har vi fortsatt växa i allt snabbare takt och har därmed befäst positionen som alternativet för medvetna villaägare, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Under hösten har Landshypotek tagit täten för att höja räntorna på det enkla konstosparandet som Landshypotek erbjuder för inlåning. Intresset från såväl tidigare som nya kunder har varit rekordstort. Inlåningsvolymen har ökat med 8 mdr till 23,5 mdr vilket är en ökning med över 50 procent.

 

Landshypotek Bank siktar på fortsatt utveckling.

 

– Vår strategi ligger fast, trots en snabbt förändrad omvärld. Vi siktar mot en fortsatt tillväxt även 2023, även om vi är ödmjuka inför att det kommer att bli ett utmanande år. Tillväxtplanerna kvarstår då vi håller oss till vår grund: bottenlån till jord- och skogsbruksfastigheter och villor, den starkaste produkten i en bankrelation och det som på allvar möjliggör ett tryggt och rikare liv på gårdar och hus i hela landet, säger Per Lindblad.

 

Med resultatet finns god grund för utdelning till ägarna, svenska jord- och skogsbrukare, de som lånar till jord och skog hos Landshypotek. Styrelsen för banken har beslutat att avsätta cirka 197 miljoner kronor (172) i koncernbidrag för ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening, att använda för verksamhet och utdelning till de ca 35 500 medlemmarna i Landshypoteks cirkulära affärsmodell.

 

I bokslutskommunikén går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

 

Hela rapporten bifogas. 

 

Delårsrapporten i korthet:

 

Januari – december 2022

jämfört med januari – december 2021

• Rörelseresultatet uppgår till 548 (471) mnkr.

• Räntenettot uppgår till 1 087 (972) mnkr.

• Kostnaderna uppgår till 551 (498) mnkr.

• Kreditförluster netto påverkade resultatet med

+4 (+5) mnkr.

• Utlåning till allmänheten uppgår till 105,6 (94,0) mdkr.

• Inlåning från allmänheten uppgår till 23,5 (15,3) mdkr.

 

Oktober – december 2022

jämfört med juli – september 2022

• Rörelseresultatet uppgår till 143 (181) mnkr.

• Räntenettot uppgår till 322 (270) mnkr.

• Kostnaderna uppgår till 154 (123) mnkr.

• Kreditförluster netto påverkade resultatet med

-6 (+12) mnkr.

• Utlåning till allmänheten uppgår till 105,6 (102,9) mdkr.

• Inlåning från allmänheten uppgår till 23,5 (20,1) mdkr.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 08.00 CET.

 

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.