Landshypotek Banks delårsrapport januari – mars 2023: Kraftig ökning av sparvolymerna

Jordbrukslandskap vrvinter

Landshypotek Bank har under årets första kvartal fortsatt att växa kraftigt inom inlåning från allmänheten. Även om utlåningen på marknaden har mattats av står banken stark. Med fler kunder och ökad utlåningsvolym har resultatet förbättrats. Det visar delårsrapporten för januari – mars 2023.

– Vi på Landshypotek verkar i samma samhällsekonomi som andra. Ändrade förutsättningar på marknaden där bland annat kredittillväxten inte finns för närvarande, har inneburit ett ökat fokus på inlåning, där utvecklingen varit stark, samt på kundvård och kundvärde för nuvarande kunder, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Rörelseresultat för kvartalet förbättrades, med ett resultat på 162 miljoner kronor, jämfört med 122 miljoner kronor första kvartalet förra året. Jämfört med förra kvartalet, då rörelseresultatet var 143 miljoner kronor, förbättrades resultatet med 19 miljoner kronor.

Landshypotek tog redan under hösten tidigt täten med att höja sparräntorna på bankmarknaden. Gensvaret har varit fortsatt stort och många nya sparkunder har välkomnats. Under kvartalet ökade inlåningsvolymen med 3,7 miljarder kronor. Sedan första kvartalet 2022 har inlåningen närmast fördubblats och uppgick sista mars till 27 miljarder kronor.

Utlåningstillväxten på marknaden och därmed också hos Landshypotek har mattats av. Landshypotek passerade en total utlåningsvolym på 100 miljarder kronor förra året och har en samlad utlåning på 105,7

– Vi ser långsiktigt på vår utveckling. Med vår tillväxt har vi succesivt byggt en finansiellt starkare bank, vilket gör att vi är trygga och vi fortsätter att skapa trygghet för våra kunder även i denna samhällsekonomiska turbulenta tid, säger Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – mars 2023
jämfört med januari – mars 2022

 • Rörelseresultatet uppgår till 162 (122) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 312 (250) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 151 (133) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med

+2 (+2) mnkr.

 • Utlåning till allmänheten uppgår till 105,7 (97,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 27,2 (15,4) mdkr.

Januari – mars 2023
jämfört med oktober – december 2022

 • Rörelseresultatet uppgår till 162 (143) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 312 (322) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 151 (154) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +2 (-6) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 105,7 (105,6) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 27,2 (23,5) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.