Landshypoteks gröna obligation satte rekord i ”greenium”

Intresset från investerare var enormt när världens första gröna säkerställda obligation baserad på hållbart svenskt skogsbruk nu har refinansierats. Under torsdagen var det klockringning på Nasdaq Stockholm för obligationen, som satte nytt “greenium”-rekord med hela 12 räntepunkter, på svenska marknaden för AAA-emittenter.

Landshypotek Bank var 2018 först i världen med att ge ut en grön säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande finansierar hållbart svenskt skogsbruk. Intresset för refinansieringen var ännu större än tidigare, vilket återigen bekräftar klimatnyttan i det hållbara svenska skogsbruket. Redan under första timmen efter att orderboken öppnat attraherade obligationen 14,2 miljarder kronor från investerare, en siffra som steg ytterligare allteftersom transaktionen fortsatte. Närmare 30 investerare fick tilldelning och när orderboken slutligen stängde på en emitterad volym på 6 miljarder kronor, motsvarade intresset från investerare en mer än dubbelt så stor ordervolym.

Obligationen satte ett nytt “greenium”-rekord på svenska marknaden för AAA-emittenter, på hela 12 räntepunkter. Något som gör obligationen extra intressant för investerare är att skogen är en kolsänka, dvs. den absorberar koldioxid från atmosfären. Det är en stor skillnad jämfört med de flesta andra gröna obligationer vars klimatnytta handlar om att undvika eller minska utsläppen av växthusgaser, t ex genom att finansiera energieffektiva byggnader. Det hållbara svenska skogsbruket bidrar dessutom till att undvika utsläpp av koldioxid genom att träbaserade produkter ersätter produkter som plast och metall.

– Det är väldigt roligt att vår obligation har fått en så otroligt fin respons från marknaden. Det bekräftar verkligen det stora intresset för den gröna omställningen och den kraft som finns inom det hållbara svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Den årliga klimatnyttan för obligationen motsvarar cirka 260 ton koldioxid per investerad miljon kronor enligt bankens återrapportering för 2022. De underliggande fastigheternas storlek i bankens gröna säkerhetsmassa motsvarar en skogsareal på 513 000 hektar, vilket är en yta lika stor som Dalsland och Öland tillsammans.

– Vi är en av få banker i världen som emitterar gröna säkerställda obligationer där tillgångarna utgörs av hållbara skogar. Det gör produkten unik i dess klimatnytta och bidrar till att den möter ett enormt stort intresse från investerare, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef.

Grönt ramverk
Obligationen ges ut inom Landshypotek Banks gröna ramverk, som grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. Ramverket är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles och har erhållit en second opinion från det norska klimatforskningsinstitutet CICERO, som har gett ramverket det högsta möjliga hållbarhetsbetyget, ”Dark Green”.

Obligationerna inom ramverket bygger på certifierad skog (PEFC/FSC) eller skog med grön skogsbruksplan som inkluderar ett visst lövskogsinslag och avsättningar av områden med särskilda naturvärden.

Den nu aktuella gröna obligationen har riktats till institutionella investerare. Danske, DNB och Nordea var lead managers. Obligationens emitterade volym är 6 miljarder svenska kronor och har en löptid på 5 år som kan förlängas.

Bilder bifogas.

Kontakta för mer information:

Martin Kihlberg, hållbarhetschef
Mobil: 073 848 43 59
Mejl: martin.kihlberg@landshypotek.se

Jonas Feinberg, presskontakt
Mobil: 070 349 24 10
Mejl: jonas.feinberg@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken har vuxit snabbare än marknaden också inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.