Lantbrukspanelen: 7 av 10 drar ner på investeringar

Lantbrukslandskap vinter

Det ekonomiska läget pressar lantbrukarna. Utöver kostnadsläget på insatsvaror och en svag skörd 2023 har räntorna blivit en allt tuffare utmaning. Sammantaget innebär det här en press för lantbrukarna där en stor majoritet planerar att minska sina investeringar. Det visar höstens omgång av Lantbrukspanelen, en sammanställning från Landshypotek Bank.

Lantbrukspanelen rymmer svar från över 100 av landets största lantbruksföretagare, som dagligen står för en stor del av den svenska primärproduktionen, och är avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning. Sammanställningen av svaren ger en temperaturmätare på läget i lantbruket.

Det är tydligt att läget bland Sveriges lantbrukare har blivit mer ansträngt. Redan i våras märktes det tuffa ekonomiska läget i panelen. Då svarade fyra av tio att de hanterar utmaningarna genom att minska på investeringar. Sedan dess har många lantbrukare gått igenom en skörd som först blev väldigt besvärlig. Under hösten har räntorna stigit vilket också återspeglas i att en större andel av panelen nu svarar att räntan är den största ekonomiska utmaningen.

Hela sju av tio i panelen räknar med att investera mindre i sin verksamhet nästa år. Det är dåliga nyheter för Sverige som jordbruksland. Minskade investeringar sänker företagens kraft att utveckla sina verksamheter, vilket i sin tur försämrar förutsättningarna för självförsörjningen av livsmedel. Samtidigt med minskade investeringar ser lantbrukarna i Lantbrukspanelen att de är i en framtidsbransch som behöver fortsätta utvecklas. Därför kallas denna Lantbrukspanel: ”Lantbrukarnas växande dilemma”, där efterfrågan och möjligheterna finns, men osäkerheten hindrar investeringskraften.

– Svenskt lantbruk är bra och efterfrågan finns, men investeringar behövs om vi vill ha ett livskraftigt lantbruk med företagare över hela landet som kan fortsätta producera mat med hög kvalitet. Det här är inte bara ett dilemma för svenska lantbrukare utan ett dilemma för Sverige, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

I stället för att investera visar panelen att kraften nu läggs på underhåll av gården och att arbeta förebyggande med verksamheten.

Det tuffa ekonomiska läget återspeglas även i den känsla som lantbrukarna har. Drygt fyra av tio i panelen svarar att de har en negativ känsla i rollen som lantbrukare. Det är den högsta andelen ”negativa” sedan panelens start. Men trots det tuffa ekonomiska läget finns ändå framtidshopp. Hälften av panelen väljer att svara att livsmedelsproduktionen blir allt viktigare och att de befinner sig i en framtidsbransch.

Den här omgången med färska svar från Lantbrukspanelen fokuserar framför allt på den ekonomiska situationen och visar:

Den positiva känslan mattas
Majoriteten i panelen har fortfarande positiv känsla i sin roll som lantbrukare men andelen är den lägsta på fem år, sedan frågan började ställas. Höstens sammanställning visar att ungefär halva panelen har en positiv känsla i sin roll som lantbrukare. Det är dock en rejäl minskning från tidigare år och visar att lantbruksföretagarna idag upplever att det är svåra tider.

Drygt fyra av tio svarar att de har en negativ känsla i rollen som lantbrukare. Det är i sin tur den högsta andelen ”negativa” sedan panelens start. Noterbart är att de flesta i panelen väljer att svara delvis positiv eller delvis negativ på känslan och undviker det tydligaste alternativet. Samma mönster ser vi även i tidigare rapporter

Högre räntor och andra kostnader
Det högre ränteläget är den faktor som panelen allt tydligare uppger vara den största ekonomiska utmaningen. Därefter kommer kostnaderna för insatsvaror, precis som tidigare paneler de senaste åren. Årets sämre skörd anges som en stor utmaning av drygt var tredje, medan var sjunde anger försäljningspriserna. De svarande kunde ange två alternativ.

Mindre investeringar
En följd av det försämrade ekonomiska läget för lantbruken är att de drar ner på investeringarna. Hela sju av tio i panelen räknar med att investera mindre i sin verksamhet nästa år. Det blir på sikt ett bekymmer och kan försvåra lantbrukarnas situation framöver.

Allt fokus på gården
Lantbrukarna har en rad strategier och tydligt fokus för att minska riskerna i verksamheten. Panelen visar att kraften nu läggs på underhåll av gården och att arbeta förebyggande med verksamheten.

Framtidsbransch
Trots det tuffa ekonomiska läget finns ändå framtidshopp. Hälften av panelen väljer att svara de med ökat fokus på livsmedelsproduktion befinner sig i en framtidsbransch. Det finns också en god känsla i att man själv styr över sin verksamhet.

Om Lantbrukspanelen
Data och underlag till den här rapporten har samlats in via enkät genomförda under perioden 24 oktober – 10 november 2023. Enkäten har besvarats av 107 lantbruksföretagare som alla ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel som i stor utsträckning samlar större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet.

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men eftersom svar kommer från över 100 större lantbruksföretagare över hela landet ger den en bra bild av känslan i lantbruket och lantbruksföretagandet.

Rapporten bifogas.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se