Stort intresse för Landshypotek Banks gröna obligation

Landshypotek Bank var 2018 först i världen med att ge ut en grön säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande finansierar hållbart svenskt skogsbruk. När banken idag refinansierade obligationen var intresset från marknaden fortsatt mycket stort och bekräftade åter igen att svenska skogsägare attraherar investerare. Den årliga klimatnyttan för obligationen motsvarar cirka 260 ton koldioxid per investerad miljon.

Under tisdagen refinansierade Landshypotek sin säkerställda obligation som till sin helhet finansierar ett hållbart svenskt skogsbruk. Refinansieringen, med en emitterad volym på 6 miljarder kronor, mötte ett mycket stort intresse från investerare. Som störst var orderboken 14,5 miljarder från 34 unika investerare, där den största ordern låg på 2,7 miljarder kronor. Detta bekräftar att svenska skogsägare levererar hållbara värden som är attraktiva på marknaden.

Svenska skogsägare möjliggör en näring som bidrar positivt till vårt samhälle genom att binda koldioxid, tillhandahålla förnyelsebara material och vara en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. De underliggande fastigheternas storlek i bankens gröna säkerhetsmassa motsvarar en skogsareal på 513 000 hektar, vilket är en yta lika stor som Dalsland och Öland tillsammans. Obligationen har en årlig klimatnytta på cirka 260 ton koldioxid för varje investerad 1 miljon kronor.

– Vi är otroligt glada över det enorma investerarintresset vilket också visar på nyttan som de svenska familjeskogsbrukarna bidrar med, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank. 

Intresset för gröna obligationer är stort och utbudet har ökat de senaste åren. Landshypotek Bank har lång erfarenhet av finansiering av skog och bankens specialister på gröna investeringar och skogsexperter har tillsammans arbetat för att ta fram obligationen som till sin helhet bygger på investeringar i skogen.

Grönt ramverk
Obligationen ges ut inom Landshypotek Banks gröna ramverk, som grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. Ramverket är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles och har erhållit en second opinion från det norska klimatforskningsinstitutet CICERO, som har gett ramverket det högsta möjliga hållbarhetsbetyget, ”Dark Green”.

Obligationerna inom ramverket bygger på certifierad skog (PEFC/FSC) eller skog med grön skogsbruksplan som inkluderar ett visst lövskogsinslag och avsättningar av områden med särskilda naturvärden.

Den nu aktuella gröna obligationen har riktats till institutionella investerare. Nordea, Danske och DNB var lead managers. Obligationens emitterade volym är 6 miljarder svenska kronor och har en löptid på 5 år som kan förlängas.

Kontakta för mer information:

Martin Kihlberg, hållbarhetschef
Mobil: 073 848 43 59
Mejl: martin.kihlberg@landshypotek.se

Jonas Feinberg, presskontakt
Mobil: 070 349 24 10
Mejl: jonas.feinberg@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken har vuxit snabbare än marknaden också inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.