Landshypotek i nytt samarbete för att mäta hållbarhet i lantbruket

Landshypotek går in som samarbetspartner i ett nytt projekt där beräkningsverktyget Agrosfär vidareutvecklas för att omfatta ett bredare spektrum av hållbarhetseffekter inom lantbruket. Projektet syftar till att möta kommande krav på hållbarhetsrapportering samt att skapa affärsmodeller som värderar och kompenserar lantbrukare för de mervärden som skapas på gårdsnivå.

Projektet leds av Agronod och sker i samverkan med aktörer från hela värdekedjan, där Landshypotek Bank är en. Agrosfär är idag ett verktyg som mäter klimateffekterna inom lantbruket. Det nya projektet kommer att vidareutveckla plattformen till att, utöver klimateffekten, också omfatta fler aspekter kring hållbarhet, som till exempel biologisk mångfald och vattenanvändning.

– Med det här verktyget blir det enklare att möta de ökade kraven på hållbarhetsrapportering och på sikt förhoppningsvis också att ta fram affärsmodeller som sätter värde på och kompenserar lantbrukare för de mervärden som skapas på gårdsnivå. Verktyget gör det också enklare för lantbrukare att visa upp allt bra som de gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv ute på gårdarna, vilket idag tenderar att komma i skymundan, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, som är en av två banker som deltar i samarbetet.

– Agrosfär har tagits emot väl som branschens gemensamma verktyg för detaljerad klimatberäkning. Nu tar vi nästa steg genom att kombinera klimatdata med andra miljövärden, säger Emilia Liljeström, vd på Agronod som utvecklar Agrosfär.

Mer om projektet:

  • Namn: Agrosfär – för att möjliggöra svenska lönsamma hållbarhetsmervärden från gård.
  • Projektägare: Agronod
  • Mål: Stärkt konkurrenskraft, minskat klimatavtryck för svenska lantbrukare samt ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
  • Samverkande aktörer: Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Gunnarshögs Gård, Landshypotek Bank, Swedbank, Växa, Lantmännen, HKScan Sverige och Hushållningssällskapet.
  • Innovationsstöd: EIP-Agri, eller Europeiska Innovationspartnerskapet, är ett EU-stödsystem som främjar innovation och hållbarhet inom jordbruket. Syftet är att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom jordbrukssektorn såsom jordbrukare, forskare, näringslivsrepresentanter och andra intressenter.

Kontakta för mer information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare och verkar över hela landet.