Vår historia

Det började redan 1836

Landshypotek grundades 1836 av jordbrukare för att finansiera utvecklingen på de egna gårdarna. Här är en sammanfattning av vår snart 200-åriga historia.

Under 1800-talet moderniserades Sverige. Andelen jordbruksmark ökade snabbt och ny kunskap och nya redskap gav möjlighet till ökad produktion. Det var vid den här tiden som Landshypotek växte fram. För nu behövdes kapital till ett jordbruk i förändring.

Med inspiration från Tyskland etablerades hypoteksföreningar runt om i Sverige. Det var professor Carl Adolph Agardh som 1836 bildade den första i Skåne, och det dröjde inte länge innan fler tog efter.

Tack vare hypoteksföreningarna kunde jordbrukarna få långsiktiga lån utan krav på vinstmaximering. Betydelsen för Sverige var stor. Tre fjärdedelar av befolkningen levde på jordbruk och på många håll fördubblades andelen jordbruksmark på några decennier.

Hypoteksföreningarnas ursprungliga idé har överlevt vågor och dalar i ekonomin och näringarna, men ständigt varit en del av lantbrukets utveckling.

Mycket har hänt sedan 1836. Vi har blivit bank, öppnat upp för sparande för allmänheten och för bolån till hus. Men vår grund och kärna är densamma – att vi är jord- och skogsbrukarnas bank.

Jordbrukshistoria

Viktiga milstolpar i vår historia

1836: Den första landshypoteksföreningen bildades i Skåne på initiativ av professor Carl Adolph Agardh.

1861: Sveriges Allmänna Hypoteksbank grundas för att underlätta upplåningen till landshypoteksföreningarna.

1961: Regleringarna på kreditmarknaden lättar och Sveriges Allmänna Hypoteksbank får möjlighet att ge ut obligationer.

1970: Landshypoteksföreningarna får möjlighet att förmedla lån upp till 75 procent av fastighetsvärderingen.

1986: Obligationsmarknaden avregleras och obligationer med kortare löptid introduceras. Avregleringen innebär bland annat ökad konkurrens.

1995: Landshypotek AB bildas och de tio Landshypoteksföreningarna slås samman till en ekonomisk förening. Del av rörelseresultatet går varje år tillbaka till medlemmarna.

2013: Landshypotek blir bank. Namnet Landshypotek Bank AB (publ) registreras. 

2014: Det nya varumärket och Landshypotek Bank lanseras. Banken öppnar upp för sparande från allmänheten.

2017: Landshypotek Bank blir bolånebank och erbjuder nu även bolån till hus.

2018: Landshypotek Bank ger ut den första gröna säkerställda obligationen utgiven i svenska kronor som bygger på finansiering av det svenska hållbara skogsbruket.