Snöklädd skog

Alternativa inkomstkällor för ett jämnare och bättre kassaflöde från din skog

De flesta som funderar över vilka inkomster skogsfastigheten kan ge över tid tänker i synnerhet på föryngringsavverkning eller gallring. Men kan den nyttjas på flera sätt öppnar det upp för fler typer av intäktskällor. Här tipsar vi om hur du som skogsägare kan förbättra det totala kassaflödet från din skog och fördela inkomsterna jämnare över tid.

Att ägna en stund åt att fundera över vilken potential skogsfastigheten har är ofta mycket välinvesterad tid. Och att samla och engagera hela familjen är både trevligt, skapar delaktighet, intresse och leder ofta till många bra idéer och möjligheter. För att bedöma det framtida kassaflödet är skogsbruksplanen ett mycket bra hjälpmedel att utgå från.

Skogsbruksplanen – den dolda balansräkningen

Skogsbruksplanen är din dolda balansräkning och ett verktyg vi på Landshypotek rekommenderar att både använda, fundera över och hålla uppdaterad. 

Utöver den avkastning skogsfastigheten bedöms ge i form av avverkning kan fastigheten kanske nyttjas på flera sätt för att generera fler typer av inkomstströmmar. En bekant intäkt, som kräver minimal motprestation av dig som skogsägare, är att upplåta nyttjanderätt för jakt på fastigheten. Det finns ett stort intresse och behov av jaktmark, vilket också gör att det går att få bra betalt för den möjligheten i många delar av landet. Finns det dessutom sjöar eller vattendrag på fastigheten kan även fiskerätter upplåtas och öka intäktsflödet ytterligare.

Är du själv mindre aktiv i förvaltningen av din skogsfastighet, eller inte har möjlighet att vandra över skiftena, är ett tips att höra efter med jägarna om de kan hålla ett extra öga på skötselbehovet när de är ute i markerna så att åtgärderna fångas upp och planeras för i rätt tid.

Uthyrning kan ge en stabil och jämn intäkt

Om vi lämnar jakt och fiske och istället kikar på en annan möjlighet att förstärka intjäningsförmågan är möjligheterna att hyra ut torp eller ekonomibyggnader stora. En uthyrningsintäkt på 25 000/år kan motsvara 25 hektar skog till i förräntning. En bra kombination kan därför vara ett löpande kassaflöde från hyror och ojämna större uttag från skogen.

Att hyra ut hela eller en del av en ekonomibyggnad till grannar som behöver förvaringsutrymme eller liknande är ofta en stabil och i många fall långsiktig och jämn intäktsmöjlighet. Finns det även ett torp eller annat mindre hus i gott skick som passar för uthyrning på fastigheten är möjligheterna också stora att annonsera ut det för veckouthyrning online. Intresset för att semestra på landsbygden har ökat i pandemitider. Går det dessutom att paketera uthyrningen med exempelvis cykeluthyrning, köp av fiskekort, en lista över sevärdheter i närheten med mera är chanserna än större och betalar sig oftast bra.

Avstyckning av tomter

Om fastigheten är placerad i en eftertraktad geografi där många vill bosätta sig, och det dessutom finns områden på fastigheten som lämpar sig för nybyggnation, kan det i många fall vara lönsamt att stycka av några tomter och sälja. Det är givetvis mycket att tänka på och ta i beaktning här; som landskapsbilden, möjlighet och kostnad för installation av avlopp, eventuella vägbyggnationer som tillkommer, ett ökat nyttjade och slitage på befintligt vägnät, påverkan på övrig skogsskötsel, jakt och naturupplevelse….. för att nämna några.

Men är förutsättningarna de rätta kan man ofta få bra betalt för tomterna, vilket kan möjliggöra andra investeringsmöjligheter, såsom tillköp av annan mark, eller återinvestera i befintlig verksamhet.

Andra alternativa inkomstkällor från skogsfastigheten

Ytterligare en alternativ användning av mark som inbringar inkomster över tid är att upplåta marken för exempelvis vindkraftverk, bergtäkter, master eller fiberutbyggnad. Sådana arrenden kan ge ett bra ekonomiskt tillskott, men kräver också rätt förutsättningar; både material- och lägesmässiga samt geografiska.

Är du mer praktisk av dig och njuter av att arbeta i skogen kan det också vara ide att investera i en vedklyv och börja sälja vedsäckar. Generellt ger det bra betalt, sett till kubikmeterpriset. Intäktsfrekvensen ökar och ger på sätt ett jämnare kassaflöde. Samtidigt är det viktigt att sätta ett värde på sin egen arbetstid och de eventuella investeringar som krävs för att ge en rättvis kalkyl.

Träd med kortare omloppstider kan också bidra till ett bättre kassaflöde

Att experimentera med främmande trädslag med kortare omloppstider, som hybridasp och poppel, kan förbättra kassaflödet ytterligare samt ge en riskspridning och bättre spridning av framtida avverkningsbestånd. När det kommer till ovan nämnda trädslag är ett hägn att föredra då de är väldigt viltbenägna.

Även björk har kortare omloppstid, är inte lika vindkänsliga som gran, passar utmärkt på blötare marker och kan komplettera övriga bestånd väl sätt till omloppstid och riskspridning.

Har du gröna händer och tycker en kortare med intensivare skötsel är intressant, varför inte testa på att odla julgranar på en mindre areal? Räknat per kubikmeter är det troligtvis det högsta priset du kan få betalt för ett träd.

Snöklädda granar

Möjligheterna ligger i dina händer

Att hyra ut skogen till en hundklubb som får träna på din mark eller anordna dagar för företag och andra grupper i skogsmiljö är andra tips på mer udda inkomstmöjligheter. Och är du intresserad av att starta olika aktiviteter som främjar turism är det bra att se efter vilka eventuella bidrag som finns att söka. Möjligheterna ligger i dina händer som ägare. 

Är du även i investeringstaget och ser ett mervärde i att öka din skogsareal kan du hålla ett öga efter fastigheter med en åldersfördelning som kompletterar befintligt innehav på ett bra sätt. Det kan ge goda möjligheter att skapa ett jämnare kassaflöde som dessutom sänker den totala risken på fastigheten sätt till externa faktorer så som storm, röta och insektsangrepp.

När man väl kommit igång med flera av de alternativa intäkterna från skogsfastigheten är det gott att sen kunna luta sig tillbaka och låta de passiva inkomsterna jobba för sig, men ett sista medskick är att det kan vara en god ide att rådfråga experter inom områdena så att avtalen blir riktiga, marknadsmässiga och indexjusteras över tid. Då säkerställer du att det du önskar göra på din fastighet går rätt till.

Lycka till!

Tips på alternativa intäktskällor från din skogsfastighet

  • Upplåt nyttjanderätt för jakt på fastigheten. Finns det sjöar eller vattendrag på fastigheten kan även fiskerätter upplåtas och öka intäktsflödet ytterligare.
  • En annan möjlighet att förstärka intjäningsförmågan är möjligheterna att hyra ut torp eller ekonomibyggnader. Kanske kan du även stycka av några tomter och sälja.
  • En alternativ användning av mark som inbringar inkomster över tid är att upplåta den för exempelvis vindkraftverk, bergtäkter, master eller fiberutbyggnad.
  • Är du mer praktisk av dig och njuter av att arbeta i skogen kan det också vara ide att investera i en vedklyv och börja sälja vedsäckar.
  • Att experimentera med främmande trädslag med kortare omloppstider, som hybridasp och poppel, kan förbättra kassaflödet ytterligare. Och vill du prova att odla julgranar på en mindre areal ger det dig troligen det högsta priset du kan få för ett träd.
  • Mer udda intäktsslag är att exempelvis hyra ut skogen till en hundklubb som får träna på din mark eller anordna dagar för företag och andra grupper i skogsmiljö. 

Relaterade artiklar

Läs mer Man i varselkläder sågar i ett fällt träd

Skogsfinansiering – mer än siffror och kalkyler

Läs mer
Läs mer Man går i skogen

Tips för dig som går i skogsköpartankar - innan du slår till!

Läs mer
Läs mer Äldre och yngre barrträd i skog

Taxonomin – vad innebär förslaget generellt och för mig som skogsägare specifikt?

Läs mer