Avkastningsvärdet finansierar sällan skogsköpet

Marknadspriserna på skog har stigit relativt jämt och stabilt sedan 1990-talet. I södra Sverige slogs nyligen prisrekord med ett genomsnittspris på 700 kr m3sk*. Men det förekommer stora regionala skillnader, beroende på bl.a. tillväxttakt och avståndet till industrier. Samtidigt har avkastningsvärdet i princip stått stilla och gapet till marknadsvärdet vidgats ytterligare. Ska du köpa skog är det extra viktigt att göra en ordentlig ekonomisk analys innan.

Låt oss ta ett förenklat exempel:

För 40 år sedan behövde du i runda slängar avverka 200 skogskubikmeter (m³sk) för att köpa en traktor. Idag behöver du avverka 1 500 – 2 000 m3sk för att finansiera en likvärdig modell. Priserna på en traktor har stigit, medan virkespriserna i princip stått stilla. Massapriserna är idag i nivå med priserna på 70-talet.

Att prisutvecklingen på timmer varit blygsam under så lång tid beror framförallt på att sågverken länge dragits med lönsamhetsproblem. Men efter många tuffa år är resultatutvecklingen nu mer positiv inom den svenska sågverksbranschen. Förklaringen finns både i en allt starkare byggkonjunktur och ökad efterfrågan på trä- och fiberprodukter. Kronan har försvagats succesivt, vilket varit bra för exporterande företag. Nu ser vi en allt starkare krona som kan minska skogsindustrins konkurrenskraft på sikt.

Analysera vad du köper

Att göra en ordentlig analys av vad fastigheten klarar av att bära i ränte- och amorteringskostnader är A och O. Avkastningsvärdet är det som är mest intressant ur ett finansieringsperspektiv, det som ger cashflow.

Till din hjälp har du skogsbruksplanen som kan ge värdefull vägledning i bedömningen av fastighetens bärkraftighet. Viktiga nyckeltal att titta på är fastighetens tillväxt, virkesvolymen fördelat per huggningsklass och trädslagsfördelning. Tänk också på begränsningen i skogsvårdslagen för hur mycket som eventuellt kan avverkas, de så kallade ransoneringsreglerna. Därefter kan fastighetens intäkter och kostnader ställas mot varandra.

Ju äldre skog desto svårare att reparera försummat bestånd

En viktig aspekt att tänka på vid förvärv av skog är hur fastigheten förvaltats historiskt. Är det röjt i tid? Om inte så ökar kostnaden markant med växande medeldiameter, höjd och slutenhet. Det är alltså oerhört viktigt att sätta in rätt åtgärd i rätt tid för att spara pengar och för att få en så god tillväxt som möjligt på de kvalitativa stammarna som ska bygga det framtida beståndet.

Tveka inte att ta hjälp om tiden inte räcker till och se röjningen som en investering för framtiden. Tänk på att det är dyrt att köpa dåligt underhållen skog och att volymen inkluderas i det samtagna virkesförrådet i skogsbruksplanen. En god tumregel är att ju äldre skogen är desto svårare är det att reparera ett försummat bestånd.

Snittavkastning runt två procent

Mer än hälften av de tillfrågade i Skogsbarometern 2020 svarade att skog är en lönsam investering.** Men i runda slängar är avkastningsvärdet sannolikt inte högre än runt 2 procent för en genomsnittlig fastighet i södra Sverige. Det kan naturligtvis variera beroende på virkesvolym, bonitet, med mera. Är det en mer renodlad investering du är ute efter kan det alltså vara värt att även titta på alternativa placeringar.

Men att äga sin egen skog ger för många mervärden som inte kan mätas i pengar. Ser du däremot skogsköpet som en ren spekulation i en fortsatt uppgång av marknadspriserna kan det vara riskfyllt.

Vårt råd till dig som går i köptankar är att ta god tid på dig att göra en ordentlig kalkyl kring vad fastigheten klarar av att bära i ränte- och amorteringskostnader. Räkna på hur mycket skogen eventuellt kommer att belasta privatekonomin, tänk igenom affären noggrant, sätt ett pristak på vad du är beredd att betala – och håll dig innanför det.

*Källa prisstatistik Ludvig & co
**Skogsbarometern 2020

Tips för dig i köptankar

  • Gör en ordentlig analys av vad fastigheten klarar av att bära i amorterings- och räntekostnader.
  • Ta hjälp av skogsbruksplanen i bedömningen av fastighetens bärkraftighet.
  • Viktiga nyckeltal att titta på är fastighetens tillväxt, virkesvolymen fördelat per huggningsklass och trädslagsfördelning.
  • Tänk också på begränsningen i skogsvårdslagen för hur mycket som eventuellt kan avverkas, de så kallade ransoneringsreglerna. Därefter kan fastighetens intäkter och kostnader ställas mot varandra.

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Läs mer

Dags att avverka? Detta bör du tänka på

Läs mer
Läs mer

Så finansierar du skogen

Läs mer
Läs mer

Granbarkborren ställer till stora problem

Läs mer