Dags att avverka? Detta bör du tänka på

Det finns flera sätt att sälja sin avverkningsmogna skog på och en del att tänka på inför försäljningen. Vi har jämfört att sälja stående skog på rot med leveransvirke, avverkningsuppdrag och leveransrotköp. 

Det som framförallt skiljer säljmetoderna åt är kostnaderna, när du får veta det faktiska priset, möjligheten att styra avverkningstidpunkten och hur lätt det är att jämföra mellan olika aktörer. Vad som sedan passar dig bäst beror självklart på dina egna förutsättningar och behov.

Skog via rotpost

Skog via rotpost eller virke på rot är en så kallad avverkningsrätt. Säljprocessen inleds med att du som säljare anlitar en konsult/förrättningsman för att mäta upp virkesvolymen och träslagsfördelningen. Mätdatat sätts samman i en stämplingsrapport eller stämplingslängd som du sedan kan lämna till olika virkesköpare i ett anbudsförfarande.

Carl-Johan Bengtsson är kundansvarig på Landshypotek Bank med södra Sverige som arbetsområde. Där är försäljning via rotpost relativt vanligt med förhållandevis lokala variationer och han ser både för och nackdelar med att sälja stående skog på rot.

– En nackdel med att sälja via rotpost är att du har en initial kostnad för att anlita en opartisk aktör. Att du inte kan styra när avverkningen sedan utförs kan också vara ogynnsamt. Möjlighet finns att skriftligen avtala i kontraktet när avverkningen och uttransporten ska vara avslutad. Detta kan vara viktigt att uppmärksamma för att minimera risken för avverkning vid säsongsbetonad dålig väderlek, vilket i värsta fall skulle kunna innebära körskador. Det ska tilläggas att avverkningsrätten gäller i högst fem år och att alla aktörer inte köper rotposter. Man bör också ta hänsyn till att den uppmätta volymen inte är exakt. Viss osäkerhet finns att stämplingslängden kan överstiga eller understiga den faktiska volymen. Men fördelarna finns så klart också. Med stämplingslängden är det lätt att begära in offerter från flera olika aktörer, priset sätts på avtalsdagen och köparen står risken för både eventuell röta, avverkningskostnad etc.

Leveransvirke

Vid försäljning av leveransvirke står du själv för avverkningen och normalt även transporten av virket till bilväg. Köparen fraktar sedan virket till industrin.

– Här är det eget jobb som gäller inför försäljningen med andra ord, men fördelen jämfört med rotpost är att du kan planera tiden för avverkningen själv och därigenom också minska eventuella skaderisker, säger Carl-Johan. Det som är viktigt att tänka på är att kontakta din lokala virkesuppköpare för att kolla upp efterfrågade sortiment, längd och dimensioner och se till att kontraktet är tecknat innan du avverkar. En annan sak som en del missar att ta med i beräkningen är att man bara får sätta av 40 procent av likviden vid försäljning av leveransvirke på Skogskontot.

Avverkningsuppdrag

I södra Sverige säljs merparten av skogen via avverkningsuppdrag där virkesuppköparen ombesörjer avverkning och skotning till bilväg. Vill du sälja via avverkningsuppdrag börjar du med att kontakta en uppköpare för att komma överens om ett pris per sortiment. Till grund ligger oftast aktuell prislista, alternativt avtalas ett fast pris per sortiment. Virket mäts sedan in och du får betalt efter faktiskt levererad volym per sortiment. Avverkningskostnaden och eventuella övriga kostnader avräknas och presenteras i redovisningen efter avslutat uppdrag.

– Det som kan tala emot avverkningsuppdrag är att det är svårt att göra prisjämförelser mellan olika aktörer. Olika prislistor är ofta uppbyggda med olika prioriterade längder och dimensioner. Du är också beroende av att inköparen apterar rätt, men som vid tidigare exempel finns också mycket som talar för. Du har ingen kostnad i förväg och får en mer rättvisande redovisning efter faktiskt utfall. Och så vill jag påminna om att avverkningsuppdrag rent juridiskt räknas som en nyttjanderätt. Det innebär att den gäller i fem år efter avtalsdatumet, även om jag sällan har hört talas om något fall där det tagit så lång tid fram till avverkning, konstaterar Carl-Johan.

I vissa delar av landet betalas avverkningsuppdragen via stampris, vilket betyder att avverkningsuppdraget redovisas utifrån skördarmätningen. Fördelen att redovisa uppdraget via stampris är exempelvis att köparen står risken för felaptering, vrak vid inmätningen samt att du som skogsägare troligen får snabbare betalt. Viktigt är att kalibrering av skördaraggregatet utförs kontinuerligt samt att hänsyn tas till savningsperioden och andelen lövskog.

Leveransrotpost

Vid leveransrotpost gäller istället att du för varje inmätt kubikmeter skog får ett nettopris per sortiment, alternativt ett jämnt överpris för hela volymen oavsett sortiment. Alltså är samtliga kostnader redan avräknade. Uppköparen avverkar och apterar efter industrins behov. Volymen fastställs efter att virkesmätningsföreningen levererat mättkvitton till inköparen och redovisning till skogsägaren görs därefter.

– Det som är fördelaktigt med leveransrotpost är att det är lätt att jämföra mellan olika aktörers prisnivåer, du har ingen stämplingskostnad samt att inköparen står risken för eventuell fördyrad avverkningskostnad. Nackdelen kan å andra sidan vara att alla aktörer inte är intresserade av att köpa skog på detta sätt. Inköparen har inget underlag utan får tillförlita sig på sin kunskap och erfarenhet angående kvalitet, avverkningskostnad med mera.

Sammanfattningsvis har vi olika förutsättningar över landet och det är viktigt att betona att du som säljare alltid har fri prövningsrätt, vilket betyder att det finns fler parametrar än priset att ta hänsyn till. Våga tuffa till dig gentemot virkesköparna och skaffa dig information om  både marknad och köpare innan du säljer.

Avsättning på Skogskontot

Så mycket av försäljningslikviden får du sätta på Skogskontot:

  • Via rotpost 60%
  • Via leveransvirke 40%
  • Via avverkningsuppdrag 60%
  • Via leveransrotpost 60% 

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Till tipsen Man står framför timmerstockar och tittar mot dem

Tips för dig som går i skogsköpartankar

Till tipsen
Läs mer

Så finansierar du skogen

Läs mer
Läs mer Landsväg går genom barrskog sett från ovan

Så värderas en skogsfastighet som säkerhet vid finansiering

Läs mer