Efter branden – vad säger banken och försäkringsbolaget?

En torr sommar kan i värsta fall leda till skogsbränder. Då växer skadeärendena hos försäkringsbolagen och bankerna får många frågor från drabbade skogsägare. Vad gäller egentligen när skogen, säkerheten för lånet, brunnit ned? Vi reder ut några av frågetecknen tillsammans med Anders Nilsson, en av Landshypotek Banks skogsexperter, och Torfinn Jaeger, dåvarande produktchef på Gjensidige Försäkring.

Beräkningar från Skogsstyrelsen visar att skog till ett värde av över 900 miljoner kronor brann i sommaren 2018. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) motsvarar det ungefär 25 000 hektar eller 2,6 miljoner skogskubikmeter. Det handlar alltså om mycket pengar men också om känslomässiga värden när det som växt i generationer förvandlats till ett bränt kalhygge.

Vad kan skogsägare få för ersättning från försäkringsbolaget?

- Värdet 900 miljoner är en uppskattning av den skog som brunnit, men det är inte samma sak som att hela det värdet är förlorat. Den brunna skogen kan i vissa fall avverkas och användas som sågtimmer och bränsle. Merparten av skogsägarna har en försäkring och får ersättningar därifrån. Som försäkringsgivare gör vi en bedömning utifrån virkesförluster samt ökade direkta avverkningskostnader till följd av lägre produktivitet vid avverkningarbeten i skadad skog. Värdeförlust på grund av för tidig avverkning ersätts också, likaså skäliga kostnader för nedlagt arbete avseende brandbevakning enligt Räddningstjänstens skriftliga order och instruktioner, säger Torfinn Jaeger.

Experter tror att risken för bränder och skadeangrepp ökar på grund av klimatförändringar. Påverkar det framtida premier?

– Skador och försäkringskostnader måste stå i rimlig proportion till varandra. Jag är säker på att priset på brandförsäkringar kommer att öka i framtiden. Under torkperioden var möjligheten till nyteckningar tillfälligt stängd, men har nu öppnat igen. Nu går det att teckna försäkringar som vanligt. Som försäkringsbolag gör vi en kontinuerlig bedömning av försäkringsvillkoren och produktutbudet.

Det kan ta lång tid innan skogen är lönsam igen. Vad säger banken när säkerheten brunnit upp?

– En bedömning av att låntagarens försäkring täcker skogsfastighetens värde som säkerhet görs redan vid kreditansökan. Som huvudregel gäller att banken, som panthavare vid brandskada, har rätt till försäkringsersättningen. Försäkringsbolaget betalar alltså ut ersättningen till banken i första hand innan eventuell resterande belopp betalas ut till den enskilde skogsägaren. Ersättningen används för att amortera ned lånen så att värdet av säkerheten inte överskrids. Mitt bästa råd är att kontakta banken så snart som möjligt efter att skadan är anmäld till försäkringsbolaget så att vi tillsammans kan resonera kring möjliga åtgärder och lösningar, avslutar Anders Nilsson.

Det här täcker försäkringen vid brand

Försäkringbolaget gör efter skadeanmälan en bedömning utifrån virkesförluster och ökade direkta avverknings-kostnader till följd av lägre produktivitet vid avverknings-arbeten i skadad skog. Värdeförlust på grund av för tidig avverkning ersätts också, liksom skäliga kostnader för nedlagt brandbevaknings-arbete.

Mitt bästa råd är att kontakta banken så snart som möjligt efter att skadan är anmäld till försäkringsbolaget. Då kan vi tillsammans resonera kring möjliga åtgärder och lösningar.

Anders Nilsson, kundansvarig skogexpert på Landshypotek Bank i Östersund. 

Relaterade artiklar

Läs mer

Att ta med i beräkningen vid maskinfinansiering

Läs mer
Läs mer

Granbarkborren ställer till stora problem

Läs mer
Läs mer

Så finansierar du skogen

Läs mer