Flygfoto över barrskog i snölandskap

Påverkar skogsfastighetens storlek finansieringen?

På Landshypotek Bank får vi ibland frågor runt storleken på skogsfastigheten; både utifrån hur den påverkar finansieringen och om fastigheten är för liten att bedriva skogsproduktion på. Anders Nilsson, som är kundansvarig i ett av de skogstätaste distrikten i Sverige, reder ut hur banken bedömer återbetalningsförmågan och ser på intäktsmöjligheterna – oberoende av markområdets antal hektar. 

Intresset för skogsinnehav har ökat explosionsartat de senaste åren. Större möjligheter att jobba på distans har tillsammans med ett stort intresse för jakt, fiske och rekreation gjort skogen till en attraktiv plats för allt fler. Samtidigt är den för många också en trygg investering.

Landshypotek Bank är jord- och skogsägarnas bank och har varit så i nästan 200 år. Det ger en särskild insyn i allt som har med skog och mark att göra – även det som inte syns i siffror och kalkyler. Anders Nilsson, en av bankens många kundansvariga, har ett särskilt engagemang för skogen, som han förstås delar med sina kunder, och får ibland frågor om hur fastighetens storlek och intäktsgenerering påverkar möjligheten till finansiering.  

Det första han betonar är att grundregeln vid alla finansieringspropåer är att banken alltid bedömer den totala återbetalningsförmågan i engagemanget.

Varje fastighet är unik

  – Sett till kassaflödet har skogen ofta större betydelse i förhållande till övriga intäkter på stora skogsfastigheter. På mindre fastigheter kan andra intäkter vara av större värde; som stuguthyrning, jakt och fiske eller annan kringturism för att nämna några exempel. Med dessa höga energipriser kan möjligheten att ta ut egen ved även vara värdefullt och att göra saker på sin egen mark ligger i tiden, säger Anders Nilsson.

Men ingen regel utan undantag såklart. Varje fastighet är unik utifrån sina befintliga förutsättningar och sin potential gällande möjligheterna att generera stabila kassaflöden.

  – Vi på Landshypotek uppmuntrar våra kunder att göra en budget för tänkta fastighetsköp och kommande verksamhetsår i befintlig verksamhet för att lättare identifiera potentiella intäktskällor och kostnadsposter relaterat till fastigheten som går att skruva på. Det är något som blivit extra viktigt i och med den stigande räntenivån. Detta underlättar också dialogen med banken som komplettering till boksluten och är även bra för att fatta affärsmässigt framåtriktade beslut.   

Skog – en långsiktig investering

Då löptiderna på lån för skogsinvesteringar kan vara upp mot 40 år behöver banken även ha en god förståelse för skogsbrukets villkor.

Långsiktigheten bygger på att vi har god insyn i verksamheten, de utmaningar som du som kund kan tänkas ha och det som kanske inte syns i en traditionell resultaträkning – som skogens tillgång och utvecklingspotential – menar Anders.

  – Det unika med skogen är fotosyntesen som hela tiden driver tillväxten vid sidan av marknadstillväxten, men det syns ju inte i siffrorna utan är sådant vi på Landshypotek vet av erfarenhet och kunskap. 

Anders betonar samtidigt att det är ett måste att tänka långsiktigt vid investering i skog och fortsätter:

  – När man tittar i skogsbruksplanen kan man säga att ungskogar är balansräkningen och den skog som kan avverkas är resultaträkningen. Samtidigt händer det hela tiden saker i skogen som påverkar både värdet och kassaflödet; som stormar, bränder och skadeinsekter. Till det ska läggas oron på de finansiella marknaderna. Då är det bra att ha kontakt med en stabil och specialiserad bank som du kan alltid kan höra av dig till för att diskutera din skogsfastighets förutsättningar och hur den kan påverka finansieringen, liksom vilken utveckling du kan förvänta dig på räntemarknaderna framöver. Och om du går i köptankar eller ska ta över en gård kan du också alltid vända dig till oss.

Med engagemang för skogen!

Porträtt av Anders Nilsson

Anders Nilsson

Kundansvarig

Så kan du tänka vid avstyckning

Har du tänkt att avstycka en del av marken är det Lantmäteriet som bedömer om man får stycka ifrån en del med ny fastighetsbeteckning. De bedömer både den markbit som styckas ifrån, men även den del av fastigheten som blir kvar om de godkänner. Hänsyn tas till så väl arealer som bonitet och åldersfördelning. I södra Sverige med bättre bördighet än norra Sverige kan arealen var mindre.

  – Om en del av fastigheten styckas ifrån och regleras till en granne kan det även gå att stycka av mindre delar, men då bedömer man även det kvarvarande arealen på fastigheten man styckar av ifrån. Och det är viktigt att man då kontaktar Lantmäteriet för att få svar, betonar Anders.  

Riksbankens räntehöjning: Det kan du förvänta dig av räntemarknaden framöver

I Landshypoteks nyhetsbrev till våra jord- och skogsbrukande kunder fanns en artikel som beskriver vad du kan förvänta dig på räntemarknaden efter Riksbankens senaste reporäntehöjning och framöver.
Här kan du ta del av den artikeln du också!
Riksbankens räntehöjning: Det kan du förvänta dig av räntemarknaden framöver

Relaterade artiklar

Läs mer Person promenerar i grön skog

När det blåser i omvärlden står skogen stabilt

Läs mer
Läs mer Blandning av äldre och yngre barrträd i skog

Hur påverkas en skogsfastighet ekonomiskt av barkborreangrepp?

Läs mer