Barrskog

Skogstips i vår- och deklarationstid

Som vanligt när våren nalkas är det en del saker att tänka på för dig som skogsägare. En är att ha koll på eventuella granbarkborreangrepp och stormskador i din skog. En annan är att planera för plantering och röjning. Och så närmar sig deklarationstider.

Anders Nilsson på Landshypotek Bank ger sina bästa tips inför vår- och deklarationstider.

Nu när våren kommer är det åter igen dags att se över skogstillståndet på sin fastighet. De senaste åren har angreppen av granbarkborre varit stora och utbredningen har även tagit sig mer norröver. Samtidigt visar en ny inventering från Statens Lantbruksuniversitet (SLU) att granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022. En minskning som kan förklaras av väderförhållandena 2023.

Var det är störst risk för angrepp av granbarkborre går att se via Skogsstyrelsens riskindexkarta. Sen gäller det att ta på sig kängorna och gå ut i markerna för att inventera bestånden. Förra årets angrepp syns lätt med ögat, värre är det med färska utbrott. Och i svärmningstider, när temperaturen överstiger 18 grader, gäller det att vara extra aktiv enligt Anders.  

– Mycket kan hända på kort tid. Jag skulle rekommendera att ta sig ut var 14:e dag för att kunna upptäcka nya eventuella angrepp. Leta efter borrmjöl vid foten av stammarna. Är de nyangripna syns det inte på kronan och trädet, så det är viktigt att titta efter spår av mjölet. Skulle du upptäcka angrepp gäller det att avverka och få ut angripet virke snabbt. Om du vet att du kommer att få problem är det bra att höra med virkesköpare/rådgivare redan nu om möjligheten att få hjälp.

Andra vårtips är att beställa plantor i god tid.

– Tänk efter och framåt på lång sikt så att du får en ståndortsanpassad plantering, d.v.s. rätt träd på rätt plats.  Klimatpåverkan med högre temperaturer som följd kan göra det än viktigare att inte plantera gran på lite torrare tallmarker. Se också efter vad som behöver röjas. Planerar du att leja bort arbetet, kontakta entreprenörer i god tid för att boka upp arbetet.

Vår är också deklarationstider

Har du ett överskott från avverkningen i verksamheten är Anders råd att ta reda på vilka möjligheter som finns att hantera det på ett fördelaktigt sätt och att det speglar behovet av likvida medel de närmaste åren. Jämför också alternativen för hos vem och var du vill placera pengarna. Tänk på att välja sparformer som omfattas av insättningsgarantin och att inte lägga alla ägg i samma korg om det rör sig om stora belopp.

Detta gäller för skogskonton:
För mer utförlig information om avdrag se Skatteverkets hemsida

  • Som enskild näringsidkare med intäkter från skogsbruk kan du göra avdrag för en insättning på ett skogskonto i samband med upprättandet av inkomstdeklarationen.
  • Om intäkten är en följd av skador på skogen går det under vissa förutsättningar att i stället göra avdrag för en insättning på ett skogsskadekonto.
  • Avdragets storlek beror på om intäkten uppkommit på grund av upplåtelse av avverkningsrätt, avyttring eller uttag av skogsprodukter.

Avdrag för insättning

Enligt huvudregeln får avdrag göras för insättning på ett skogskonto eller skogsskadekonto ett visst beskattningsår med högst 60 % av skogsintäkten p.g.a. upplåtelse av avverkningsrätt, 40 % av skogsintäkten p.g.a. avyttring av skogsprodukter och 40 % av skogsintäkter p.g.a. uttag av skogsprodukter. Avdraget beräknas alltid med utgångspunkt från skogsintäkterna exklusive mervärdesskatt. Ett högre avdrag kan exempelvis komma ifråga om intäkten kommer från avverkning på grund av skogsskador.

Räntan på skogskontot varierar mellan olika banker och skogskonton kan flyttas fritt om du hittar ett bättre alternativ någon annanstans. 

Ett eventuellt överskott kan också användas till investeringar som att köpa till mark, bygga till vägar eller upprätta/uppdatera en skogsbruksplan. Skogliga åtgärder är oftast direkt avdragsgilla; som att röja, underhållsdika med mera. Det finns även möjlighet till direktavdrag om man bygger en enklare väg i samband med slutavverkning - annars gäller planmässig avskrivning.

Ett annat tips är att kolla upp möjligheten att göra avsättning för framtida skogsvårdsåtgärder i bokslutet. Mer information om olika slag av kostnader för skogsbruk finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Du kan också kontakta din revisor.

Sparkonto för din privata ekonomi

För din privata ekonomi erbjuder Landshypotek Bank SparkontoTrygghet med bra ränta från första kronan, och helt fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*. 

Så öppnar du ett Sparkonto Trygghet i några enkla steg

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Läs mer Skog i vinterlandskap

Fortsatt stor osäkerhet för privata skogsägare till följd av EU-regelverk

Läs mer
Läs mer Barr med vattendroppe

Så kan skogens värde påverkas av stigande inflation och räntehöjningar

Läs mer
Läs mer Skog  i vinterskrud

Alternativa inkomstkällor för ett jämnare kassaflöde från din skog

Läs mer