Generationsskifte temat för prisad uppsats

Frågan om vem som ska ta över familjens skog eller gård är ett stort beslut – ibland så stort att vissa drar sig för att ta tag i det. Studenterna Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark valde att skriva sin kandidatuppsats om ämnet – nu belönas de med Landshypoteks uppsatsstipendium för sitt arbete.

Det handlar om känslor och stora värden. Fastigheter och gårdar som gått i arv i generationer. Även om ägarväxling över generationsgränserna är en naturlig del av jord- och skogsbruket är det inte alltid lätt att ta beslut när generationsskiftet närmar sig.

Vad är viktigt att tänka på, när bör det göras och hur? Vilken är den bästa överlåtelseformen? Det är frågor som Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark går igenom och besvarar i sin kandidatuppsats på agronomprogrammet vid SLU i Uppsala.

– Vi var intresserade av generationsskiftesfrågor. Och under arbetets gång blev vi även intresserade av hur folk ser på tillgångar i största allmänhet. Det var roligt att forska i detta, säger Carl Filip.

I sin uppsats berör de visserligen de känslomässiga värdena, men har valt att lägga fokus på de mer konkreta och praktiska vid ett generationsskifte.

– Vi valde det som går att räkna och ta på. Vi förklarar förloppet med hjälp av modeller för att själva förstå de olika stegen och vad som är viktigt att tänka på rent praktiskt, berättar Magnus.

Tillgångar med stora värden

Den största utmaningen vid ett generationsskifte enligt stipendiaterna är att det ofta handlar om tillgångar med stora värden, men inte alltid stor avkastning. Det kan göra det svårt att gå runt i början om man ska ta över en stor verksamhet.

– Man måste jämföra tillgångar som är jämförbara. Det är inte jämförbart med kontanta medel och fast egendom, trots att de är värda lika mycket. Man behöver arbeta in ett synsätt som tillåter att det här är helt olika tillgångar trots att de på pappret är värda lika mycket, förklarar Carl Filip.

Ämnet är komplext, och varje fall är unikt. Under arbetets gång upptäckte de hur olika det kan vara från fall till fall.

– Det är så många faktorer som påverkar utfallet. Det var först när vi började jobba med det här som vi insåg hur stora skillnader det blir beroende på vilka förutsättningar man har, säger Magnus.

I framtiden planerar de båda att driva eget lantbruk, och står nu själva inför generationsskiften. Arbetet med uppsatsen har blivit en värdefull erfarenhet inför framtiden.

– Överlag var det här en möjlighet att sätta sig in i ämnet, vi fick tid för det och passade på att välja ett ämne som vi ville bli mer insatta i, berättar Magnus, som själv är uppvuxen på en gård utanför Linköping.

Hur känns det att få Landshypotek Banks uppsatsstipendium?

– Det känns naturligtvis väldigt roligt. Vi tyckte att vi hade åstadkommit en väldigt intressant uppsats och det är roligt att någon annan också tycker det. Vi hade väldigt roligt när vi skrev den dessutom, säger Carl Filip.

Juryns motivering

Uppsatsen med titeln ”Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser – Överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid” behandlar en rad aspekter att tänka på i samband med ägarskifte av en skogsfastighet. Juryn, som bestått av jord- och skogsbruksexperter på Landshypotek Bank, skriver i sin motivering:

”Med entusiasm utmanar och prövar författarna vilken överlåtelseform som är mest ekonomiskt gynnsam över tid för de olika primärintressenterna vid ett generationsskifte av en skogsfastighet. Författarna vänder på stenar och hittar nya och intressanta perspektiv. Studien är ett nytänkande där de tar hänsyn till alla primära intressenters perspektiv vid generationsskifte och uttrycker de olika intressenternas perspektiv i siffror. Det är en väl genomförd studie där resultat, diskussion och slutsatser tydligt relaterar och återkopplar till bakgrund, syfte och teori. Generationsskifte är en central och viktiga fråga som alltid kommer att finnas för jord- och skogsfastigheter. Studiens angreppsätt och resultat har en tydlig praktisk tillämpbarhet. Den kan vara ett bra verktyg för de olika intressenterna till en jord- och skogsfastighet att tidigt komma in i diskussionen kring generationsskiften.”

Hela uppsatsen kan du läsa här: Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser – Överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid.

Här läser du mer om Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid.