Landshypotek Banks årsredovisning 2020

Jordbrukslandskap frn ovan

Idag presenterar Landshypotek Bank sin årsredovisning för 2020, inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport, samt Pelare 3-rapport. 

Årsredovisning, hållbarhets-, bolagsstyrnings- och Pelare 3-rapporten finns i helhet tillgängliga på bankens webbplats.

Landshypotek ser i årsredovisningen tillbaka på ett med pandemin ovanligt år, men som resultatmässigt blev starkt för banken. 

– Vi växte vår utlåning och förbättrade vårt resultat under 2020. Tillväxten och det positiva resultatet har vi tagit med oss in i 2021 och den fortsatta utvecklingen av en allt bättre och mer hållbar bank. Vi fortsätter att investera i vår digitalisering och bättre kundmöten med god kontroll på våra kostnader, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank. 

Årsredovisningen i korthet – siffror för Landshypotek Bank 2020

• Rörelseresultatet uppgår till 397 (418) mnkr. 2019 års rörelseresultat
inkluderade en realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till avyttring av en
fastighet.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner
uppgår till 414 (420) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 872 (815) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 478 (461) mnkr.
• Kreditförluster netto hade en positiv resultatpåverkan om 13 (3) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 83,0 (76,4) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,4) mdkr.

I årsredovisningen går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl jord och skog som finansmarknaderna generellt.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 08.00 CET.

Årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten bifogas. Direktlänk till webbsidan med årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.