Kostnadsökningarna oroar lantbruksföretagare

De kraftiga ökningarna av kostnader på insatsvaror är helt dominerande i vad som oroar landets lantbrukare. Nästan tre av fyra lantbruksföretagare anger ”ökande priser på insatsvaror” som svar på frågan vad som är ”mest oroande för dig och ditt företag.” Det visar en färsk undersökning bland Sveriges lantbrukare gjord på uppdrag av Landshypotek Bank.

– Resultatet bekräftar att många lantbrukare mött och fått hantera de kraftigt stigande kostnaderna. Men vi ser nu också att avsalupriserna stiger inom många näringsgrenar, och är det något som lantbruksföretagare runt om i landet är bra på så är det att hantera osäkerhet och anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. Det finns ett visst glapp där kostnaderna kommer först och intäkterna sen, men förhoppningsvis kommer nu också de ökade priserna i affären bonden till del, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Ett annat stort orosmoln är att staten ska göra inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten. Nästan fyra av tio lantbrukare (38 %) säger att de är mest oroliga för att staten ska inskränka deras ägande- och nyttjanderätt. Nästan hälften (48 %) av lantbrukare med över 50 hektar skog svarar att det är vad som oroar dem mest. Först på tredje plats kommer oro för gårdens ekonomi. 

– Lantbruksföretagare runt om i landet tryggar vår livsmedelsförsörjning och håller hela Sverige vid liv. Därför är det slående att så stor andel lantbrukare känner oro för att själva grunden i deras verksamhet ska begränsas. Politiker och myndigheter borde skapa trygghet för att vi ska kunna producera mer i den gröna ekonomin, inte skapa oro, säger Per Lindblad.

Kostnadsökningarna sticker ut senaste året
I den förra Landja-enkäten gjord hösten 2021 på uppdrag av Landshypotek Bank fick lantbrukarna svara på frågan vad som påverkat deras verksamhet mest det gångna året. Redan då svarade den största andelen – nästan fyra av tio (39 %) – att det var priset på insatsvaror.

Konstant oro för inskränkningar i äganderätten
Att ägande- och nyttjanderätten är en källa för stor osäkerhet framgick tydligt i Landshypoteks lantbrukspanel 2020. Den i särklass största andelen av panelen – mer än fyra av tio – svarade att det var oron för äganderätten som höll dem vakna om natten.

Om den senaste undersökningen
Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker. Svar från 520 företagare ingår i redovisningen. Undersökningen – se bifogad rapport (pdf) – har genomförts under våren 2022 av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10