Landshypotek Banks årsredovisning 2021

Idag presenterar Landshypotek Bank sin årsredovisning för 2021, inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport, samt Pelare 3-rapport. 

Årsredovisning, hållbarhets-, bolagsstyrnings- och Pelare 3-rapporten finns i sin helhet tillgängliga på bankens webbplats.

Landshypotek ser i årsredovisningen tillbaka på ett rekordår. Banken har under året växt med fler kunder och en ökad utlåning i en takt som aldrig tidigare.

– Tillväxten ger ett kvitto på möjligheterna i vår strategiska utveckling och bekräftar styrkan i våra insatser. Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kunder och kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank. 

Årsredovisningen i korthet – siffror för Landshypotek Bank 2021

•    Rörelseresultatet uppgår till 471 (397) mnkr.
•    Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 486 (414) mnkr.
•    Räntenettot uppgår till 972 (872) mnkr.
•    Kostnaderna uppgår till 498 (478) mnkr.
•    Kreditförluster netto påverkade resultatet med +5 (+13) mnkr.
•    Utlåning till allmänheten uppgår till 94,0 (83,0) mdkr.
•    Inlåning från allmänheten uppgår till 15,3 (14,7) mdkr.

Årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten bifogas. Direktlänk till webbsidan med årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 08.00 CET.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

Om Landshypotek Bank
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.