Ny rapport: Lantbrukaren möter osäkerhet med riskspridning

Lantbrukslandskap vinter

Hur hanterar svenska lantbrukare den osäkra tid vi lever i? Vad har de för strategier för att möta prissvängningar, högre kostnader och ett nyckfullt klimat? Svaret är genuin entreprenörsanda och riskspridning. Det visar den senaste rapporten med Lantbrukspanelen från Landshypotek Bank.

Vi lever i en osäker tid. Lantbrukare har i tusentals år hanterat såväl vädrets makter som ekonomisk och politisk turbulens. Vad är det som gör att lantbrukare generellt är duktiga på att möta en omvärld som ständigt förändras? En ny rapport från Lantbrukspanelen visar att en bredd av strategier och en anda av entreprenörskap är genomgående teman för hur lantbrukare hanterar risker och tar vara på möjligheter.

Lantbrukarna använder inte en utan en mångfald av strategier och verktyg för att minska risker i sin verksamhet och vardag. Att diversifiera verksamheten med flera typer av inriktning och intäktskällor; fördela inköp över tid; utnyttja lagringskapacitet; underhålla maskiner är några av delarna i riskspridningen.

– Lantbrukare är duktiga på att förhålla sig till förändringar som påverkar verksamheten, och därmed osäkerhet. Lantbrukspanelen bekräftar att bredden av strategier, och ett tankesätt där det hela tiden gäller att se nya möjligheter till förbättring utifrån förutsättningarna, är inbyggt i företagandet, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Med en omvärld som snabbt förändras har allt mer fokus lagts på ekonomin. Att ha noga koll på kassaflöde och resultat är i fokus för över hälften av Lantbrukspanelen. Att jobba med kalkyler för att räkna fram vad som är lönsamt har blivit än viktigare, berättar en av lantbrukarna som intervjuats i rapporten.

– De klassiska kalkylerna har fått en renässans. Lantbrukarna räknar på insatskostnad och vad de kan få ut. Sen går det aldrig att veta exakt eftersom både väder och priser ändras. Vad lantbrukarna gör då är att genom fördelning av riskerna ändå få ihop helheten, kommenterar Per Lindblad.

Entreprenörsandan märks tydligt i svaren från Lantbrukspanelen. Entreprenörskapet handlar om känsla, strategi och synen på osäkerhet. Den största tjusningen med att vara lantbrukare är att vara entreprenör, svarar Lantbrukspanelen. Trots en osäker omvärld har man en stark känsla av att styra själv. Detta samtidigt som tillvaron har blivit mer oförutsägbar vilket skapar risker men även möjligheter.

Resultat i Lantbrukspanelen

Fråga: Vilka generella strategier har du för att hantera ekonomisk osäkerhet?

Budget – noga koll på kassaflöde och resultat

51 %

Differentiering av verksamheten med flera typer av inriktning

45 %

Sprider hur jag säljer gårdens produkter över tid och/eller mellan kunder

28 %

Fördelar inköp av insatsvaror över tid eller mellan leverantörer

43 %

Har lagringskapacitet

37 %

Annat

10 %

 

Läs mer och se hela rapporten med resultaten i den senaste Lantbrukspanelen (pdf bifogas).

Om Lantbrukspanelen
Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel där huvudsakligen större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet ingår. Paneldeltagarna får här möjligheten att ge uttryck för vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Data och underlag till den här rapporten har samlats in via enkät och intervjuer genomförda under november 2022. Enkäten har besvarats av 111 lantbruksföretagare i Sverige som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Kontakta för ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog och gårdsboende, men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbruks och gårdsboende medlemmar, organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 220 medarbetare och verkar över hela landet.