Framgångsrikt 2022 speglas i Landshypotek Banks Årsredovisning

Jordbrukslandskap frn ovan

Landshypotek Banks Årsredovisning för 2022, som presenteras idag, speglar ett framgångsrikt år för banken som dels utmanar på bo- och sparamarknaden, dels är jord- och skogsbrukarnas bank. Inom samtliga affärsområden – såväl bolån, jord- och skogsutlåningen som sparandet – har banken växt snabbare än marknaden under 2022.   

 

Landshypotek blickar i Årsredovisningen, som inkluderar Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport, tillbaka på ett år med en turbulent omvärld, men en verksamhet som visar på stabilitet och historiskt stark tillväxt på marknaden. Genom att växa snabbare än marknaden förstärkte banken sin ledande position inom jord- och skogsutlåningen och som val för den medvetna villakunden.

 

– Det starka finansiella resultatet är en följd av såväl ett dagligt som ett strategiskt medvetet arbete, som gjort att vi idag är en tryggare och bättre bank, och en bank för fler, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Under 2022 passerade banken 100 miljarder kronor i utlåning för att landa på närmare 106 miljarder kronor. Vid slutet av året hade Landshypotek lånat ut 78,5 miljarder kronor till ägare av jord- och skogsfastigheter och över 27 miljarder kronor till bolånekunderna. Därtill har bankens tillväxt inom sparandet varit rekordartat. Sparandevolymen ökade med 8 miljarder kronor, nästan uteslutande under årets sista fyra månader. Räntenettot passerade, med växande volymer, för första året 1 miljard kronor.

 

– Tillväxten visar möjligheterna och bekräftar styrkan i våra insatser. Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kunder och kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper. Vi bygger vår bank med långsiktighet. Vår tillväxtresa handlar om att förvalta och utveckla en långsiktigt hållbar och bra bank för våra kunder och ägare, säger Per Lindblad.

 

Landshypotek Bank ägs av kunderna som lånar till sina jord- och skogsbruksfastigheter, organiserade i en ekonomisk förening. Överskott används för att fortsätta utveckla banken och utdelning till ägarna, dvs kunderna inom jord och skog. Bankstyrelsen har beslutat att från årets starka resultat lämna ett koncernbidrag till ägarna på 197 miljoner kronor. Föreningsstyrelsen har utifrån koncernbidraget föreslagit en utdelning på 180 miljoner kronor (jämfört med 157 miljoner kronor under för 2021 års resultat). Det är det största koncernbidraget och utdelningsförlaget i Landshypoteks historia.

 

Nu väntar regionmöten där bankföreträdare och föreningsstyrelsen möter ägarna runt om i landet för att diskutera året och utvecklingen. Utdelningen beslutas sedan på föreningens stämma 20 april.

 

Årsredovisningen inkluderar även hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport. Landshypotek Bank presenterar även sin Pelare 3-rapport. Samtliga dokument finns i sin helhet tillgängliga på bankens webbplats.

 

Årsredovisningen i korthet – siffror för Landshypotek Bank 2022

 

  • Rörelseresultatet uppgår till 548 (471) mnkr.
  • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 546 (486) mnkr.
  • Räntenettot uppgår till 1 087 (972) mnkr.
  • Kostnaderna uppgår till 551 (498) mnkr.
  • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +4 (+5) mnkr.
  • Utlåning till allmänheten uppgår till 105,6 (94,0) mdkr.
  • Inlåning från allmänheten uppgår till 23,5 (15,3) mdkr.
  • Årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten bifogas. Direktlänk till webbsidan med Årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2022 kl. 08.00 CET.

 

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

 

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.