Landshypotek Banks halvårsrapport 2023: Tillväxt som ger starkt resultat första halvåret

Landshypotek Bank gör ett starkt resultat för första halvåret 2023. Som bank med större utlåningsvolym och ökad andel inlåning jämfört med förra året har rörelseresultatet stärkts och landar på 334 (224) miljoner kronor. Den kraftiga utlåningstillväxten har avstannat men banken fortsätter att växa med inlåning.

– Vår starka utlåningstillväxt de senaste åren har gett oss fler kunder och en större affär, vilket ökat vår intjäning. Dessutom har den inlåningstillväxt vi har haft det senaste året stärkt vårt finansiella resultat. Med vår tryggare resultatmotor ser det lovande ut för resultatet för helåret 2023, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Som en större bank har räntenettot växt till 629 miljoner kronor för första halvåret, jämfört med 495 miljoner kronor för ett år sedan.  Inlåningen har sedan andra halvåret 2022 ökat med över 12 miljarder. Rörelseresultatet har stärkts med 110 miljoner kronor, och landar på 334 miljoner kronor jämfört med 224 för ett år sedan.

Samtidigt har den omtumlande förändringen i samhällsekonomin givetvis även påverkat Landshypoteks första halvår.

 • Med rådande osäkerhet har kredittillväxten på marknaden avstannat under året och gjort det även för Landshypotek. Banken fortsätter växa inom utlåningen till större lantbruksföretag. Inom utlåningen till hus och mindre gårdar på landsbygden, som påverkas av minskade disponibla inkomster, märks den minskande kreditefterfrågan mer tydligt. Landshypotek passerade förra våren 100-miljardersgränsen och har nu en utlåning på 104,8 miljarder kronor med fortsatt mycket god kreditkvalitet.

 

 • Intresset för enkelt hushållssparande med konkurrenskraftig ränta har ökat, och Landshypotek har växt kraftigt. Banken har växt inlåningen med drygt 12 miljarder kronor sedan andra kvartalet 2022.

– Den minskade utlåningstillväxten blir ett hack i vår planerade tillväxtkurva, men som resultatmässigt väl kompenseras av inlåningstillväxten. Inlåningen ger oss också nya kunder samt en ökad synlighet och kännedom på marknaden. Landshypotek har funnits i snart 200 år och vi ser långsiktigt på vår verksamhet. Under våren har vi fokuserat på fortsatt utveckling, att ligga nära våra kunder samt tillväxt för vår inlåning, säger Per Lindblad.

Hela delårsrapporten, inklusive vd-kommentar, makrokommentarer om utveckling inom jord- och skogsnäringarna samt på de finansiella marknaderna, och vad som i övrigt har hänt på Landshypotek Bank under kvartalet, bifogas och finns på https://www.landshypotek.se/om-landshypotek/investerarrelationer/finansiella-rapporter/.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – juni 2023 (jämfört med januari – juni 2022)

 • Rörelseresultatet uppgår till 334 (224) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 629 (495) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 301 (274) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med 8 (-1) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (101,4) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 28,4 (15,8) mdkr.

April – juni 2023 (jämfört med januari – mars 2023)

 • Rörelseresultatet uppgår till 172 (162) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 317 (312) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 149 (151) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +6 (+2) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (105,7) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 28,4 (27,2) mdkr.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2023 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har närmare 240 medarbetare och verkar över hela landet.