Upplupen, nominell och effektiv ränta - vad menar banken med alla svåra ord?

Ibland slänger sig bankvärlden med termer som kanske inte alltid är glasklara för alla. Bättra på dina kunskaper med hjälp av Landshypotek Banks ABC i ekonomiska termer.

Amortering

Avbetalning på en skuld, där en amorteringsplan läggs upp för varje lån. Kan gälla delar av eller hela skuldbeloppet. Amortering kan ses som ett alternativ till sparande, eftersom lånebeloppet sjunker när man amorterar. 2016 infördes skärpta lagstiftade amorteringskrav på bolån. Skärpningen innebar att alla som tar nya bolån och som med det får en belåningsgrad för sittlån på över 70 procent ska amortera med minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. I slutet av november 2017 aviserade regeringen ytterligare skärpning av amorteringskravet på nya lån med ytterligare en procent. Den som lånar mer än 4,5 gånger årsinkomsten ska amortera tre procent vid 70 procents belåning och två procent mellan 50 och 70 procents belåning. Under 50 procents belåning gäller en procents amortering.

Annuitetslån

Ett lån som är upplagt så att summan av ränta och amortering är lika stor vid varje delbetalning, man betalar helt enkelt en fast månadskostnad. Vid annuitetslån är utgiften lägre vid de första betalningstillfällena till skillnad från vid rak amortering, eftersom räntedelen minskas vid varje avbetalning och amorteringsdelen därmed ökar. Detta är inte ett lån som är vanligt inom Landshypotek Bank, det handlar oftast om konsumentkrediter när man lånar direkt i butik i samband med köp av en vara.

Basbelopp

Kallas numera prisbasbeloppet och fastställs en gång om året av regeringen. Speglar prisnivåns förändringar och inflationen i samhället. Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av exempelvis studiemedel och pension. Antal prisbasbelopp är alltså konstant men exakt hur mycket pengar som betalas ut varierar från år till år. Det finns flera olika sorters basbelopp. 2017 års prisbasbelopp är 44 800 SEK medan 2018 års prisbasbelopp är 45 500 SEK. Lagen om allmän försäkring (1962:381) styr hur prisbasbeloppet ska räknas fram.

Effektiv ränta

Den ränta man betalar på ett lån inklusive avgifter såsom uppläggnings- och aviseringsavgift. Till skillnad från nominell ränta som också kan anges, är effektiv ränta den som faktiskt ska betalas. För banker som erbjuder bolån brukar skillnaden vara marginell, men när det gäller exempelvis sms-lån eller konsumentlån direkt i butik gäller det att se över skillnaden mellan den nominella och effektiva räntan. För bolån ger bankerna räkneexempel på den nominella räntan.

IBAN (BIC och Swift)

Vid utlandsbetalningar kan det vara bra att känna till IBAN (International Bank Account Number), BIC (Business Identifier Code) och Swift. Det kan jämföras vid utlandssamtal där man före själva telefonnumret kan behöva slå en landskod och ett riktnummer för den region samtalet ska kopplas till. Dessa begrepp fungerar på motsvarande sätt fast vid pengatransaktioner mellan olika länder. IBAN är ett tillägg till ditt kontonummer som gör det möjligt att utföra internationella transaktioner. Alla kontonummer inom EU har detta sedan 2016. BIC är en internationell standard för att identifiera en bank medan Swift är namnet på själva datasystemet som hanterar utlandsbetalningar.

Inlåning

När privatpersoner pratar om sparande innebär det en inlåning för bankerna – det är exakt samma sak som bara benämns på två olika sätt. Inlåning innebär helt enkelt att en bank eller låneinstitut lånar pengar, exempelvis från privatpersoner. Den eventuella sparränta som man får på sitt bankkonto kallas inlåningsränta.

Kundkännedom

Om du undrar varför banken ställer många frågor till dig som kund, antingen om din privata ekonomiska situation eller om din verksamhet, kan det vara bra att vara bekant med begreppet kundkännedom. Det är lagstadgat och innebär att alla banker är skyldiga att ha god kännedom om sina kunder och ta reda på hur de ska använda pengarna de lånar. Kundkännedom handlar således inte om att snoka utan syftar till att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Låneskydd

En försäkring på ett lån som kan gälla exempelvis som efterlevandeskydd vid händelse av dödsfall eller vid arbetslöshet. Syftet med låneskydd är att skapa trygghet vid oförutsedda händelser.

Vi erbjuder lånekydd

Nominell ränta

Nominell ränta är den som oftast anges i kontakten med banken. Det är bankens eller kreditlåneinstitutets ränta exklusive avgifter såsom uppläggnings- och aviseringsavgift. (Se motsvarande under begreppet effektiv ränta).

PEP-person

Politiskt exponerad person – eller politiskt utsatt person – hänger ihop med begreppet kundkännedom och syftar även detta till att säkerställa att pengar från banken inte går till finansiering av terrorverksamhet eller penningtvätt. Banker och kreditlåneinstitut är skyldiga enligt lag att fråga sina kunder om de är så kallade pep-personer, eftersom dessa kan vara utsatta för påtryckningar antingen med eller mot sin vilja vilket kan leda till korruption. Oftast handlar det om personer inom regeringsmakten eller vissa myndigheter, samt deras familjer.

Reporänta

Reporänta är den ränta som bankerna lånar eller placerar till i Sveriges Riksbank, mot säkerhet i form av värdepapper. Eftersom förändringar i reporäntan direkt påverkar marknadsräntorna brukar den även kallas för styrränta. Reporäntan ligger för närvarande på -0,5 procent. (december 2017)

Skuldkvotstak

Anger en gräns för hur mycket pengar en person får låna utifrån sin inkomst. Skuldkvot är ett nyckeltal som räknas ut genom att räntebärande skulder sätts i relation till inkomst. Skuldkvotstaket har införts av Finansinspektionen på uppdrag av regeringen. Det innebär att bolåneskulder större än 4,5 gånger årsinkomsten, eller som överstiger 50 procent av bostadens marknadsvärde, ska amorteras. En del banker har sedan tidigare infört skuldkvotstak där de inte lånar ut mer än exempelvis 5 eller 6 gånger årsinkomsten.

Stibor

Stockholm Interbank Offered Rate. Medan reporäntan styr den allmänna räntan i samhället styr stibor-räntan bankerna mer direkt. Stibor är den låneränta som sätts mellan banker och kreditinstitut när de lånar pengar av varandra.

Upplupen ränta

Ränta som är framräknad och definierad men ännu inte betald. Det kan vara både ränteutgifter och ränteinkomster som ännu inte betalats eller erhållits men som hör till räkenskapsåret.

Källor: Konsumenternas.se, Wikipedia, ekonomifakta.se, riksbank.se, finansportalen.se samt intervju med Fredrik Sandberg, CFO och tf vice VD på Landshypotek Bank.

Relaterade artiklar

Läs mer Soluppgång vid åker

Planera din ekonomi inför det nya året

Läs mer