Lars-Inge Gunnarsson

”Stora svängningar gör en mer sårbar”

Lantbrukets betydelse har aktualiserats alltmer utifrån behovet av en ökad grön omställning och ett allt större fokus på hur vi ska säkra livsmedelsförsörjningen i ett oroligt omvärldsläge. Men hur ser företagarna själva på sin viktiga roll, tacklar utmaningar och anpassar sig efter dem? Lars-Inge Gunnarsson, som driver ett storskaligt modernt lantbruksföretag tillsammans med familjen, delar med sig av hur de agerar och tänker utifrån dagliga förutsättningar och långsiktiga perspektiv.  

Familjen Gunnarsson i halländska Skottorp andas och lever lantbruk. I verksamheten som huvudsakligen består av mjölk, kött, växtodling och energi är de fyra vuxna barnen numera i högsta grad också involverade. Genom åren har fler lantbruksfastigheter förvärvats, rationaliseringar gjorts och antalet anställda utökats. I lantbruksföretaget Skottorp Säteri AB ingår idag tio gårdar och här kombineras stordriftsfördelar med småskalig ostproduktion. Tillsammans har anläggningarna ungefär 1500 mjölkkor, 220 dikor och 3200 hektar odlad mark där det i huvudsak odlas foder till djuren, spannmål, raps och sockerbetor.

Att se till den egna energiförsörjningen, och att också kunna bidra till den nödvändiga gröna omställningen, har varit en viktig del av utvecklingsresan. För drygt trettio år sedan placerades ett första vindkraftverk på Skottorps marker. 2002 investerades i ett ytterligare ett. Sedan 2011 finns även en biogasanläggning som till största delen går på kogödsel, samt solcellsanläggningar på gårdens tak.

Vi strävar efter att vara ett långsiktigt hållbart lantbruksföretag

  – Vi värnar om miljön, biologisk mångfald och god djuromsorg. Det tankesättet genomsyrar den dagliga driften hos oss alla som arbetar här och är också vägledande för hur vi har utvecklats och tänker framåt, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Samtidigt finns ett nuläge att hela tiden förhålla sig till. Med det senaste årens stigande driftskostnader och räntenivåer är kalkylerna betydligt tuffare att få ihop för många lantbruksföretagare. Till det ska ett alltmer nyckfullt väder läggas.  

Hur har 2023 varit för er?

  – Det har varit ett jobbigt år för många produktionslantbrukare, liksom för oss. Dels har vädret utmanat rejält. Först var det väldigt torrt, sen kom regnet i överflöd från midsommar ända fram till hösten. Efter torkåret 2018 har vi haft ambitionen att bygga upp större foderlager, men när vi som i fjol blev av med en hel skörd är det svårt. Som komplement har vi fått köpa in gräsfröhalm till djuren, skörda spannmål som var avsatt till tröskning samt bärga så mycket halm som möjligt. För majsen var det ändå gynnsamt och vi lyckades få in bra med grovfoder till slut, berättar Lars-Inge.

En svängig elmarknad, där priserna vissa perioder stuckit skyhögt uppåt, har däremot inte påverkat dem.

  – Vi är självförsörjande på el och varmvatten för gårdens bostäder, mejeriet, spannmålstorken, verkstaden, traktorgaraget samt personal- och kontorsutrymmen. Behöver uppvärmningen förstärkas ytterligare finns även en halmpanna och två flispannor att ta till som är sammankopplad med hela värmesystemet.

Lars-Inge ser en styrka i stordriftsfördelarna och att verksamheten är så diversifierad

Att verksamheten på Skottorp har flera ben att stå på gör dem mindre beroende av en produktionsgren. Samtidigt betonar Lars-Inge att resultaträkningen i ett lantbruksföretag av deras storlek såklart också påverkas rejält när förutsättningarna svänger kraftigt. Det gör dem mer sårbara.

   – De senaste årens kraftigt ökade driftskostnader är märkbara och vad vi får betalt för mjölk, kött och säljer från åkrarna är avgörande för intäktssidan.

En allt oroligare omvärld ökar betydelsen av en stark inhemsk lantbruksnäring

Att lantbruket har en betydande roll att fylla har också blivit allt märkbarare i dessa orostider. Alternativa energikällor är en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen och livsmedel kan bli en bristvara globalt, samtidigt som självförsörjningsgraden i Sverige behöver öka.

  – Vi producerar någonting som det finns en efterfrågan på och kommer att finnas en ökad efterfrågan på över tid. Det är såklart positivt och vi vill bidra med det vi kan, under så hållbara former som möjligt.

Men utvecklingen av det svenska lantbruket på nationell nivå visar i stället att den brukade arealen krymper och att antalet lantbruksföretag med animalieproduktion minskar. Det är bekymmersamt, säger Lars-Inge med eftertryck.

Han menar att det inte är hållbart i längden att så många inom de gröna näringarna har haft fullt sjå att hålla näsan över vattenytan det senaste året.

  – Det måste finnas förutsättningar att kunna utveckla svenskt lantbruk för framtiden. Mat måste få kosta. Det är oacceptabelt att allt mindre del av hushållets disponibla inkomst går till mat.

Med Skottorps snabba tillväxt och utveckling finns ändå goda förutsättningar att möta såväl framtida utmaningar som möjligheter. 

  – Vi har de största investeringarna bakom oss, vår produktion bedrivs i nära samklang med miljön och vi ligger i framkant vad det gäller teknisk utveckling. Tillsammans med mina barn och våra duktiga anställda ser vi framtiden an med tillförsikt, även om vi inte vill sticka under stol med att 2023 har varit extra utmanande på flera sätt.

 

Så har verksamheten utvecklats genom åren

Lars-Inge Gunnarsson övertog en gård i Ränneslöv efter sina föräldrar i mitten av 1980-talet. Vid den tiden bestod besättningen av 90 uppbundna kor och 35 ha åkermark. Verksamheten har utvecklats med åren och fler gårdar har tagits in i företaget. 2002 förvärvades Skottorps Säteri. Efter ombyggnad och renovering 2003, startades mjölkproduktion också här. 2018 köps Ösarps gård som ligger norr om Laholm och mjölkproduktionen ökar med cirka 630 kor. 2018 ombildades Lars-Inges enskilda firma till ett aktiebolag med namnet Skottorps Säteri AB. Lars-Inge driver nu företaget tillsammans med sina fyra barn, Karl-Johan, Erik, Anna och Elin.

Se även skottorp.com

Relaterade artiklar

Läs mer Familjen Indebetou på sin gård

Vi motiveras av att göra det vi redan gör ännu bättre

Läs mer
Läs mer Tomas Engdahl med sina mjölkkor

För mjölkbonden Tomas är glädje en viktig drivkraft

Läs mer
Läs mer Snöig åker och ladugård.

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2023

Läs mer