Ökad självständighet avgörande för lantbrukarna

Helena Hansson är professor i nationalekonomi på SLU, med inriktning mot lantbrukssektorn. Hon driver forskningsprojekt om hållbara livsmedelssystem och hur olika beteenden påverkar resultat.

Den osäkra tid vi lever i gör att Helena Hanssons forskning fått allt större betydelse. Hon har studerat hur och på vilka grunder lantbruken tar beslut kring investeringar och odlingsval. Syftet är att bidra till ökad hållbarhet, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, inom lantbrukssektorn och i förlängningen till bättre fungerande
livsmedelssystem.

– Lantbruken påverkas i olika grad av den osäkerhet som vi befinner oss i. Generellt blir högspecialiserade lantbruk mer påverkade. Om exempelvis en insatsvara går upp mycket i pris eller om tillgången är osäker kan det ändra förutsättningarna helt. Att specialiseringen blir ett problem går på tvärs med utvecklingen i lantbrukssektorn sedan decennier, där allt högre specialisering har varit en strategi för att öka produktiviteten och säkra lönsamhet. Nu utmanas den sanningen, vilket gör att lantbruksföretagen behöver se över sin verksamhet.

Oberoende avgörande faktor

Helena Hansson ser oberoende och självständighet som avgörande faktorer. Det blir viktigare för lantbrukarna att kunna sköta produktionen utan att behöva köpa in allt utifrån. Ekologisk odling, som ofta kräver mindre inköp, kan få ett nytt uppsving och hon tror att det bir en ökad diversifiering i lantbruken för att skapa bättre stabilitet.

– De ökade riskerna och osäkerheten gör att det antagligen blir större variation i lantbrukssektorn framöver, något som också forskningen lyfter fram som långsiktigt mer ekonomiskt. En annan utvecklingstrend är ökad elektrifiering för att minska bränsleberoendet. Vi ska inte heller glömma att livsmedelspriserna ökar, vilket gör att lantbrukarna nu får mer betalt och många har riktigt god lönsamhet.

De ökade riskerna och osäkerheten gör att det antagligen blir större variation i lantbrukssektorn framöver, något som också forskningen lyfter fram som långsiktigt mer ekonomiskt.

Hon berättar att lantbrukare, till skillnad från många andra, ofta tar beslut utan att låta sig påverkas så mycket av vad omgivningen tycker.

– Lantbrukare litar i stor utsträckning på sin egen kunskap. Det som är viktigt för deras val av produktionsmetoder är att de känner att de har tillräcklig kunskap om metoden eller kan tillägna sig den
nödvändiga kunskapen och att de tror på produktionsmetoden. För oss som samhälle är det positivt eftersom olikheten och diversifieringen som det kan leda till gör oss mindre sårbara. Sammantaget kan det ge oss starkare och mer hållbara livsmedelskedjor.

Helena Hansson, SLU

Intervjun med Helena Hansson är gjord i samband med Landshypoteks Lantbrukspanel En osäker tid – så balanserar lantbrukaren risker och möjligheter som publicerades december 2022.

En osäker tid – så balanserar lantbrukaren risker och möjligheter

Hur hanterar svenska lantbrukare den osäkra tid vi lever i? Vad har de för strategier för att möta prissvängningar, högre kostnader och ett nyckfullt klimat? Vad är deras känsla och syn på sitt företagande? Och var hämtar de kunskap och kraft? Det är frågor som står i fokus i den här omgången av Lantbrukspanelen från Landshypotek Bank.

Läs rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i december 2022 (pdf)

Läs mer

Vi lantbrukare måste vara pålästa och noggranna i allt vi gör

Läs mer
Läs mer

Kontakten med kollegor är viktig i oroliga tider

Läs mer
Läs mer

Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

Läs mer