Lantbrukare redo att så sina marker

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2023

En sen vår och försommar med brist på regn har påverkat många lantbrukare under årets andra kvartal. Skörden förväntas bli lägre än normalt och det kan bli brist på grovfoder, men läget varierar över landet. Det har varit utmanande på vissa håll, men kan vända om det kommer
regn, och näringen är, såväl praktiskt som finansiellt, mer förberedd än tidigare på ett kritiskt scenario.

Växtodlare förväntar sig lägre skörd

Den sena våren försenade vårbruket och efter det har regn varit en bristvara i stora delar av södra Sverige.
Det har gjort att vårgrödornas etablering och tillväxt har varit svag. Höstsådda oljeväxter var redan nedsatta
efter en tuff vinter. En relativt stor andel höstsådd spannmål dämpar den totala effekten av torkan. Fortsatt kan mycket hända fram till skörden, men den förväntas ändå bli lägre än normalt.

Även från andra områden i världen rapporteras om brist på nederbörd och en svagare utveckling av grödorna.
Det har bidragit till att priserna på spannmål och oljeväxter har stigit under de senaste veckorna efter en längre period med fallande trend. Lägre export än förväntat från Ukraina är en annan faktor som påverkar prisbilden uppåt. En högre prisvolatilitet är här för att stanna.

Lantbrukarna är tidigt på tårna för att hitta lösningar

Vädret under kvartalet har varit bekymmersamt för många lantbrukare med får-, nötkötts- eller mjölkproduktion. Vallar och beten har haft en svagare tillväxt än normalt i stort sett hela södra landet. Lärdomar efter torkan 2018 gör att lantbrukare och aktörer i branschen tidigt har förberett olika alternativa lösningar för att hantera en eventuell foderbrist. Att skörda alternativa arealer för foder är en, där Jordbruksverket tidigt gjort undantag i vissa regler för att det ska vara möjligt.

Animalieproducenter har sedan 2018 ökat sina lager av grovfoder. Tillväxten för vallar och beten kan snabbt förbättras om det kommer regn. Torkan har gjort att fler djur har anmälts till slakt för att kunna vara förberedd om det blir foderbrist. Slaktpriserna är relativt stabila. Färre djur inom EU och den svaga kronan bidrar till relativt höga och stabila priser. Efterfrågan på kött från djur uppfödda i Sverige är god.

Mjölkproducenter har, utöver utmaningarna med låg förstaskörd av vall, haft ett fortsatt fallande avräkningspris. Avräkningspriset har sänkts under de senaste sex månaderna. I juni var det cirka 25 procent lägre än det rekordhöga priset i december. I längre historisk jämförelse är priset ändå relativt högt för konventionell mjölk. Svagare efterfrågan på ekologisk mjölk gör att flera lantbrukare ställer om till konventionell produktion med en förhoppning om en förbättrad lönsamhet.

En mer pressad likviditet gör lantbrukarna mer återhållsamma

Priserna på flera insatsvaror i lantbruket har gått ner under de senaste månaderna. Till exempel är priset på
mineralgödsel idag nära nivån före den kraftiga prisuppgången som inleddes 2021. Detta påverkar i låg grad
årets resultat, då merparten av insatsvarorna köptes in före nedgången. Det stegrande ränteläget slår igenom
fort när en större andel av lånen inte är räntesäkrade. Högre kostnader kompenseras till övervägande del i
dagens avsalupriser. Det kritiska är skördenivån. En högre kostnadsbild generellt och volatilitet i priser gör att
investeringar hålls tillbaka. 2022 var ett finansiellt framgångsrikt år, varför många har en relativt bra ingående
likviditet och därmed kapacitet att möta utmaningar.

Positiv stämning bland skogsägarna

Stämningen bland landets skogsägare är positiv, trots orolig omvärld och torra marker. Detta bekräftas också i LRF:s Gröna Näringslivsindex för andra kvartalet. Under kvartalet har virkespriserna höjts för både timmer och massaved. Låga lager av rundvirke, låg avverkningsvolym och lägre utbud från Ryssland, Centraleuropa
och Nordamerika driver upp priserna. Ökad kapacitet i industrin leder också till ökad efterfrågan på timmer och massaved.

Torrt väder har inneburit att flera avverkningar har pausats på grund av den stora brandrisken, vilket påverkar
enskilda skogsägare men är ett mindre problem sett till helheten. Att värmen kommer leda till ökade angrepp
av granbarkborre är större. Skogsstyrelsen rapporterar om att granbarkborren har spridit sig ytterligare norrut i landet.

Prioritering med hjälp av en bred verktygslåda

I Landshypoteks senaste Lantbrukspanel bekräftas att en klar majoritet fortsatt har en positiv känsla som
lantbrukare, men andelen har minskat och är den lägsta sedan mätningarna började. Det som oroar är högre
priser på inköp, högre räntor och vädret. Lantbrukarna agerar fortsatt långsiktigt för att möta de utmaningar
som finns idag och använder en bred verktygslåda med åtgärder. För att hålla kostnadsfokus sker kontinuerligt effektiviseringar. Man skjuter på investeringar och gör prioriteringar för att stärka både tillgång på produktionsmedel och finansiella reserver.

I dagliga dialoger med kunder ser Landshypotek hur lantbrukarna utvecklar och stärker sina verksamheter och att man gör det på skilda sätt. Markant är också att diskussioner om lönsamhet, resultat och budget sker tätare där man ser på alternativa lösningar för att möta de risker som finns och säkerställa att man har en buffert.

 

Omvärldsspaningen är gjord av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank i samarbete med bankens kundansvariga med särskild branschkunskap inom olika näringsgrenar och publiceras även i Landshypotek Banks delårsrapport för andra kvartalet 2023 (pdf)

Relaterade artiklar

Läs mer Blåsippor som tar sig upp ur lövverket

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2023

Läs mer
Läs mer Lantbruk i vinterskrud

Fem tips för landsbygdsföretagare i ett högt räntelandskap

Läs mer
Läs mer

Medlemsporträttet: Möt äggproducenten som arbetar utifrån kretsloppstanken

Läs mer