Tips och artiklar

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen på finansmarknaderna 2022

Snabbt stigande räntor och energi- och matpriser samt kostnadsökningar för insatsvaror utmanar de svenska hushållen såväl som lantbruket. Fokus under året har legat på inflationen och uppmärksamheten har riktats mot världens centralbanker, deras signaler och beslut. 

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord- och skogsnäringarna 2022

De svenska jord- och skogsbrukarna har präglats av turbulensen i omvärlden, men med stigande avsalupriser och fortsatt innovationskraft på landets gårdar har 2022 överlag landat positivt. Här kan du ta del av en sammanställning av förra årets utveckling inom jord- och skogsnäringarna.

Läs mer
Omvärldsläget

Kan det som händer banker i USA också hända här?

Det är just nu problem för en del banker i USA. Det kan skapa oro och göra att man funderar över sin egen bank och om det som händer i USA, också skulle kunna hända här. Även om Landshypotek också är en bank, så är banker runt om i världen och i Sverige olika. 

Läs mer
RÅD MOT BEDRÄGERIER

Så kan du bli svårlurad!

Bedrägerier där kriminella försöker lura till sig pengar och känslig information blir allt vanligare, samtidigt som bedragarnas metoder ständigt ändras. Här delar vi några råd kring vad du kan göra för att skydda dig själv. 

Läs mer
Ekonomikunskap

Marknadsekonomin påverkar oss alla, men hur hänger allt ihop?

Vad ligger bakom den kraftigt stigande ränte- och prisutvecklingen och vad kan du vänta dig framöver? Vår affärschef Catharina Åbjörnsson Lindgren reder ut vad Riksbanken vill uppnå med höjda styrräntor och hur de påverkar hushållens ekonomi och dig som Landshypotekkund. 

Läs mer
Ränteprognos

Efter Riksbankens räntehöjning: Det kan du förvänta dig av räntemarknaden framöver

Den 9:e februari höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,50 procentenheter för att förhindra att inflationen biter sig fast. Den nya styrräntan på 3 procent kommer framför allt att påverka de rörliga låneräntorna. Vår affärschef Stefan Malmström kommenterar höjningens betydelse och vad du kan förvänta dig framöver.

Läs mer
Omvärld & trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2022

Högre kostnadsläge, stigande räntor och följdverkningar av såväl Covidrestriktioner som Ukrainakrisen har ställt stora krav på de gröna näringarna. Detta till trots slutar 2022 på en bättre nivå än förväntat, men den operationella risken har ökat rejält då behovet av rörelsekapital är större. Till stora delar har det till dags dato ändå lösts utan likviditetshöjande åtgärder från banksystemet.

Läs mer
Omvärld & trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 4 2022

Ökade kostnader och oro i ekonomin präglar den här perioden. På upplåningsmarknaden tror
man sig ha sett toppen av inflationen, eller åtminstone början av den, men hushållens förtroende för ekonomin är nu nere på låga nivåer.

Läs mer
Räntemarknaden

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

Stora rörelser på räntemarknaden är framför allt en effekt av den höga inflationen och en osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg. Räntan kan alltså ses som ett resultat av förväntningarna på framtiden. Så hur ser då dessa förväntningar ut och hur påverkar de dig? Landshypoteks affärschef Stefan Malmström ger sin syn på saken.

Läs mer
Uppsatstrender

Hållbarhet och framtidstro präglar årets bidrag till Landshypoteks uppsatsstipendium

Årets vinnare av Landshypoteks uppsatsstipendium var Per Eriksson vars examensarbete visar på hur bättre mätmetoder för virket kan bidra till en effektivare skogsproduktion. Bland de inskickade uppsatserna fanns mycket annat matnyttigt och en gemensam röd tråd – hållbarhet och framtidstro. 

Läs mer
Tankar från VD

"Det är stökigt, men i grunden är läget för företagandet inom jord och skog positivt"

Världen är just nu i en situation som kan beskrivas som den perfekta stormen, där en rad olika händelser tagit oss fram till stormens mitt. Vi kommer från en lång period av låga räntor samtidigt som centralbankerna har tillfört ekonomierna stora mängder kapital. En form av dopning som någon gång kommer att leda till inflation, frågan var bara när.

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2022

Det är en starkt föränderlig omvärld som kunderna inom de gröna näringarna möter. Priserna för både insatsvaror och avsaluprodukter är höga och volatila. Risk- och kostnadsnivån är fortsatt högre än normalt som följd av den makroekonomiska osäkerheten och på kort sikt är produktion, tillgång och efterfrågan mer oförutsägbar.