Läs mer Närbild på vitsippor
Omvärldsspaning

Utvecklingen på finansmarknaderna Q1 2024

Finansmarknaden kom in i 2024 med stora förhoppningar på snabba och ganska kraftfulla räntesänkningar, men successivt har förväntningarna skruvats ned. Följden har blivit stigande bundna räntor.

Läs mer Lantbruksfastighet
Omvärldsspaning

Utvecklingen inom jord och skog Q1 2024

Många lantbruksföretagare har fortsatt ansträngd ekonomi. Fjolåret var utmanande med stigande räntor och sämre skörd än normalt. Det finns ändå en positiv känsla hos många lantbrukare i inledningen av 2024.

Läs mer Vy över en mjölkgård
tillbakablick

Jord- och skogsbruksåret 2023

Investeringarna i lantbruksföretagarnas verksamheter minskade som en följd av högre kostnader, volatila priser och en väsentligt sämre skörd än normalt på många håll i landet. Mer kraft prioriterades i stället på effektiviseringar och olika strategier för att möta framtida utmaningar och ta vara på det ökande intresset för svenska livsmedel och lantbrukets bidrag till den gröna omställningen. 

Läs mer Flygbild över bostadsområde
TILLBAKABLICK

Det kännetecknar finansmarknaderna under 2023

2023 blev ett händelserikt år präglat av hög inflation, åtstramande penningpolitik och geopolitisk osäkerhet. Under årets första kvartal fick ett par amerikanska nischbanker problem med sin likviditet och kollapsade. Trots detta har kraften i ekonomin överraskat många
prognosmakare.

Läs mer Vy över dimhöljd skog och sjö
Omvärldsspaning

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 4 2023

Efter två år med stigande räntor innebar fjärde kvartalet en trendvändning. Att inflationstakten fortsätter nedåt och centralbankerna därför bedöms börja bli färdiga med räntehöjningar gör att marknaden i stället börjar se sänkningar framför sig. Det har lett till en kraftig nedgång av bundna räntor.  Samtidigt har börsen stärkts avsevärt, vilket tyder på att finansmarknaden förväntar sig ett ganska ljust scenario där inflationen kommer ner samtidigt som ekonomin undviker en recession.

Läs mer Snöig åker och ladugård.
Omvärldsspaning

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2023

När året för företagarna inom de gröna näringarna summeras kan man konstatera att det har inneburit stora utmaningar i flera dimensioner. När kassan krymper minskar också investeringsviljan. Medan några har satsat på energieffektiviseringar utvecklar andra sina strategier för att bättre kunna hantera såväl klimatomställningar som andra framtida utmaningar och möjligheter. 

Läs mer Åke Källström, ränteanalytiker på Landshypotek Bank
OM RÄNTEMARKNADEN

En succesiv räntesänkning väntas, frågan är bara när?

Trots att inflationen gått ned och kronan stärkts, är inflationen fortsatt för hög och kronan för svag. Märkbart är också räntehöjningarnas försvagande effekt på ekonomin. Riksbanken valde därför att lämna styrräntan oförändrad i november, med medskicket att den kan behöva höjas ytterligare om inflationsutsikterna försämras. Vi beskriver anledningarna bakom beslutet och vad du som låntagare kan förvänta dig framöver.   

Läs mer Skördetröska skördar vete på en åker
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2023

Kvartalet har varit utmanande för jordbrukarna med en fortsatt anpassning till högre kostnadsläge och ett extremt väder som bidrog till en bristande skörd. Det ekonomiska läget är besvärligt, men ett par gynnsamma år i ryggen gör att situationen är lite lättare att bära.

Läs mer Solnedgång
Omvärld och trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 3 2023

Marknaden börjar ta sikte på att styrräntetoppen är nära. Samtidigt tappar ekonomierna styrfart med förväntningar om en fallande inflation.

Läs mer Lantbrukare redo att så sina marker
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2023

En sen vår och försommar med brist på regn har påverkat många lantbrukare under årets andra kvartal. Skörden förväntas bli lägre än normalt och det kan bli brist på grovfoder, men läget varierar över landet. Det har varit utmanande på vissa håll, men kan vända om det kommer
regn, och näringen är, såväl praktiskt som finansiellt, mer förberedd än tidigare på ett kritiskt scenario.

Läs mer Blåsippor som tar sig upp ur lövverket
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2023

Årets andra kvartal har innehållit blandade känslor från marknaden. Å ena sidan finns en oro för en mer uthållig inflation, recessionsrisk, hökaktiga centralbanker samt en arbetsmarknad som gång på gång visar sig starkare än förväntat, vilket gör inflationen mer seglivad. Å andra sidan har stämningsläget i den globala ekonomin förbättrats sedan årets början.

Läs mer Flygbild över åker, lantbrukare tröskar
Lantbruket i en orolig tid

Så vill politikerna öka efterfrågan på svensk livsmedelsproduktion

Landshypotek Banks Lantbrukspanel 2023 vittnar om att lantbruksföretagarna har ett tufft ekonomiskt läge präglat av allt högre kostnader och stor osäkerhet. Det är också tydligt att lantbrukarna vill att politiker och myndigheter ska agera.