Skogsarbetare

Produktionshöjande skogsåtgärder i sensommar- och hösttider

Kanske är du en av landets privata skogsägare som nu drar på dig kängorna för att ta dig ut i dina marker? Anledningarna kan vara många. För en del är det dags att damma av röjsågen för höstens planerade insatser. Här tipsas du om säsongens smartaste skötselåtgärder för att höja tillväxten i skogen.

En god tillväxt och välväxande skogar kommer inte av sig själv

Det finns en hel del åtgärder man kan göra för att höja tillväxten på fastigheterna och skapa en mer produktiv och i många fall mer välmående skog. En av de viktigaste är att försäkra sig om en god föryngring efter avverkning.

Det första som styr skogens framtida produktionsförmåga är val av trädslag efter föryngringsavverkning. Att välja rätt trädslag för ståndorten kostar vanligtvis mycket lite, men har en stor påverkan på resultatet över en omloppstid. De förädlade plantor som odlas på plantskolorna runtom i landet idag har dessutom betydligt högre tillväxt än den naturligt föryngrade plantan. Förädlade björk-, tall- och granplantor växer många gånger 25-30 procent bättre än den nyligen avverkade skogen.

Nya trädslag är en annan möjlighet för att ge en bra avkastning. Hit hör exempelvis contorta, hybridasp och poppel. Andra alternativ är sibirisk lärk som framförallt passar norra Sverige och hybridlärken för de mer sydligare delarna av landet. Dessa trädslag kan många gånger producera mer virke, vara mer motståndskraftiga mot skadedjur, vilt och storm eller ha andra virkesegenskaper som våra inhemska trädslag inte besitter.

Erfarenheten börjar bli god, men det är viktigt att se över skogsvårdslagen då både lagen och certifiering ställer krav på max 5 procents användning av främmande trädslag på skogsfastigheterna.

Sibirisk lärk går en intressant framtid tillmötes

Sibirisk lärk är en spännande nykomling som nu tar mark. Det gäller både ur tillväxtsynpunkt och för variation i floran, men också för dess användningsområden då sibirisk lärk har en god motståndskraft mot biologisk nedbrytning och kan ersätta impregnerat virke - vilket ur miljösynpunkt blir allt viktigare.

Sibirisk lärk växer bland annat i områden med permafrost. Under sommarhalvåret tinar bara det översta lagret av marken i vilket den sibiriska lärken växer. Underliggande markskikt förblir frusna varför marken inte dräneras. Lärken utvecklas alltså i mycket fuktig miljö och har därför en mycket god rötbeständighet.

Räkna på gödselkalylen

I framförallt norra Sverige är det vanligt med skogsgödsling som på relativt kort tid kan höja skogsproduktionen. Tillgången på växtnäring, främst kväve, tillsammans med den korta tillväxtsäsongen begränsar trädens tillväxt. Gödslingen brukar genomföras efter första gallring, samt runt 10 år innan slutavverkning för att ha bäst effekt.

Men priserna på gödsel har skjutit i höjden den senaste tiden, vilket gör att man behöver se över räkenskaperna för att försäkra sig om att åtgärden blir ekonomisk försvarbar.

Även gallring är en värde- och prduktionshöjande åtgärd. Med grövre stammar och mer lönsamma gallringar med högre timmerandel förbättras totalekonomin på skogsgården avsevärt. Virkesförrådet blir givetvis mindre sett över en omloppstid, men det är fortsatt timret, skogens filéer, som betalar sig bäst.

En annan åtgärd som är vanligt förekommande är dikesrensning. För att diken ska vara välfungerande behöver de rensas med jämna mellanrum under en omloppstid; förslagsvis efter slutavverkning och innan markberedning och plantering. Rensningen gör också att du lättare undviker att grävmaskinen kör över nyplanteringen. Tillväxteffekten av dikerensning varierar över landet, men brukar ligga på ca 0,5-1 m3sk per ha och år.

Begränsa effekterna av skadegörare

Lika viktigt som att vidta åtgärder för att höja produktionen är att begränsa effekterna av skadegörare.

Ett tips är att årligen se över sina skiften och hålla ett öga efter skadegörare; såsom svamparna törskate, gremmeniella, knäckesjuka och angrepp av granbarkborre som vi fått se stora angrepp av i närtid. Även betesskador är viktigt att hålla koll på och fånga upp i tid.

En ytterligare möjlighet för att utöka produktionen på fastigheten är att se över ifall det finns någon obrukad åkerplätt eller betesmark som kan lämpa sig väl för skogsproduktion istället.

Askgödsling är ett annat sätt som kan sätta fart på skogens tillväxt, framförallt på dikade torvmarksskogar. På områden som lämpar sig för askgödsling kan beståndets tillväxt öka med ca 3 m3sk/ha per år och effekten av gödslingen består i ca 30 år. Näringsämnesmässigt innehåller träaska rätt proportioner av alla näringsämnen som träden behöver förutom kväve, men det är viktigt att inte ha bråttom och att ha tålamod då träden repar sig från fosforbrist först ett par år efter askgödslingen.

Avslutningsvis har vedproduktionen fått ett uppsving. Med dagens dyra energipriser används braskaminerna mer flitigt och installeras vid nybyggnation, vilket har ökat efterfrågan på ved hos vedproducenterna.

Med önskan om en fin sensommar och höstsäsong i din skog!

Fler skogstips!

Askgödsling är en klimatgärning eftersom den främjar beståndstillväxten. Växande träd binder koldioxid ur luften och hjälper till att dämpa klimatförändringen. Om all aska som lämpar sig som gödsel skulle tas tillvara och spridas ut på torvmarker som lämpar sig för den här gödslingsmetoden, skulle vi få en extra tillväxt på mer än 80 miljoner kubikmeter under de nästa 30 åren. En stor framtida potential med andra ord.

Relaterade artiklar

Läs mer Porträtt av Per Lindblad

För att låna ut till skogsägare måste man förstå skog

Läs mer
Läs mer Bilväg genom skog

Skogsbilvägar, en framtida investering!

Läs mer
Läs mer Barr med vattendroppe

Så kan skogens värde påverkas av stigande inflation och räntehöjningar

Läs mer