Tre snabba frågor om sparräntan

Inflationstakt, konjunktursvängningar och reporänta. Många är faktorerna som påverkar din sparränta. Åke Källström, chef för Treasury Execution på Landshypotek Bank, svarar på de vanligaste frågorna om sparräntan.

Vilka faktorer påverkar egentligen sparräntan?

– Det som främst påverkar är Riksbankens reporänta, eftersom den så starkt påverkar hela marknaden.  Sedan tillkommer en rad marknadsfaktorer. Precis som med alla marknadsprissatta produkter handlar det om utbud och efterfrågan på marknaden. På Landshypotek agerar vi för att vara konkurrenskraftiga och erbjuda trygga sparalternativ. Alla våra kontoformer ger ränta från första kronan och har statlig insättningsgaranti. För dig som är medlem erbjuder vi extra förmånlig ränta på Sparkonto Jord och Skog och Skogskonton. 

Läs mer om sparande för dig som privatperson
Läs mer om sparande för dig som företagare 

Vad baserar Riksbanken sin reporänta på?

– Riksbanken vill ju påverka inflationen genom sin reporänta. Den ser det som önskvärt att inflationstakten ska vara två procent och när den inte är det sänker man räntan för att det ska bli billigare att leva och bo så att folk kan konsumera mer, och när de gör det går inflationen upp. Det är svårt att påverka priserna i handeln, men det går att frigöra konsumtionsutrymme. Det handlar alltså om att öka efterfrågan i ekonomin. När inflationen mer uthålligt når två procent, eller stiger kraftigt som nu, kan det vara läge för Riksbanken att börja höja räntan igen.

Hur resonerar Landshypotek Bank när ni sätter sparräntan?

– Vi tittar på faktorer som vad våra konkurrenter erbjuder för räntor, hur starkt inflödet är och hur marknadsräntorna går. När vi kombinerar de faktorerna kommer vi fram till en lämplig ränta. Givetvis kommer vi att påverkas av vad Riksbanken gör framöver, men som en hållbar bank vill vi ha en hygglig andel inlåning för att inte vara alltför utsatta. Det är ett sätt för oss att minska bankens finansieringsrisk och då behöver vi erbjuda en attraktiv ränta.

Sist men inte minst, vad gör du som chef för Treasury Execution ?

– Jag ansvarar för bankens finansiering och hanterar marknadsrisker; som ränterisk och likviditetsrisk. Treasuryavdelningen ansvarar också för bankens betalningar och internprissättning på bankens produkter.

Åke Källström

Åke Källström

Fakta/Ordlista

  • Reporänta är den ränta som bankerna lånar eller placerar till i Sveriges Riksbank, mot säkerhet i form av värdepapper. Eftersom förändringar i reporäntan direkt påverkar marknadsräntorna brukar den även kallas för styrränta.
  • Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex.
  • Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräknar inflationen. I den oroliga omvärld vi nu befinner oss i stiger inflationen och reporäntan.
*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Läs mer

Att tänka på när du väljer sparkonto

Läs mer
Läs mer

Buffertsparande – din ekonomiska trygghet när vardagen händer

Läs mer
Läs mer

Låna på huset inför renovering?

Läs mer