Man på åker med får

Så här fungerar föreningen

En medlemsägd bank

Landshypoteks grund vilar på att svenska jord- och skogsbrukarna skapar värde både för sig själva och för lantbruket i stort genom att äga en egen bank. Ekonomisk trygghet och säkerställa möjligheterna att låna till ägande av skog och mark är centralt i lantbruksföretagandet. Landshypotek har därför i snart 200 år varit avgörande för lantbrukares finansiering av sina gårdar och sitt brukande.

Bankens kunder som lånar till jord och skog äger Landshypotek Bank och är organiserade i en medlemsförening - Landshypotek Ekonomisk Förening. Föreningen äger banken och hanterar ägarfrågor, men att vara engagerad i Landshypotek handlar också om att bidra till allt som stärker lantbrukets finansiering och samtalen om lantbrukets framtid i Sverige. Föreningen har därför en rad uppgifter och de lantbrukare som medlemmarna väljer till förtroendevalda har flera och ofta breda uppdrag för Landshypotek.

 

Föreningens fokusområden

Medlemsorganisationen fokuserar på fyra områden i sin verksamhet – att på bra sätt:

  • vara ägare av banken
  • vara demokratisk organisation för medlemmarna
  •  företräda Landshypotek för att fler ska upptäcka banken
  • värdera jord- och skogsbruksfastigheter

För det har föreningen organiserat sig i fyra utskott och kommittéer med särskilt ansvariga förtroendevalda som tillsammans med andra förtroendevalda och medarbetare i banken arbetar inom dessa områden.

Ägande och kapital

Att äga Landshypotek Bank är ett centralt och viktigt uppdrag i föreningens verksamhet. Medlemmarna äger Landshypotek Bank genom föreningen, men all operativ verksamhet sker i banken. Föreningen styr därför banken genom bl.a. ägardirektiv. En central del i ägandet är kapitalfrågor, där föreningen står för bankens egna kapital och medlemmarna har och tillskjuter kapital genom insatser och får för det årlig utdelning. Föreningsstyrelsen arbetar aktivt med ägar- och kapitalfrågor, men har också ett särskilt Kapital- och ägarutskott, som hanterar och utvecklar frågor som direkt rör ägandet av banken inklusive kapitalfrågor och relationen med bankens ledning.

Per-Olof Hilmér
Per-Olof Hilmér 070-531 21 75

Medlemsdemokratin

Landshypotek är en kooperation med 34 000 medlemmar. Föreningen leds demokratiskt genom medlemsval till stämmofullmäktige, som bl.a. beslutar om föreningens styrelse och utdelning. Medlemsvalen görs på vårens regionmöten. För att vara nära medlemmarna finns förtroendevalda i föreningen i elva regioner.  Läs gärna mer om hur föreningens demokrati fungerar eller se vilka som är valda till:

Föreningsstyrelsen arbetar aktivt med att utveckla medlemsorganisationen och medlemsrelationen. En särskild Medlemskommitté sätter särskild fokus på medlemsrelationen.

Marie André
Marie André 070-465 88 07

Jord- och skogsbrukarens bank

Som jord- och skogsbrukarnas egen bank krävs närvaro i gröna nätverk och att vara en stark grön röst i dialoger om lantbrukets framtid och  lantbrukets finansiering. Föreningsstyrelsen arbetar aktivt för att än bättre följa och kommentera utvecklingen i de gröna näringarna, medverka till kunskapsutbyte i föreningen och stärka sätten som förtroendevalda och medlemmar presenterar Landshypotek, för att fler ska nås och känna till att Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas bank. En särskild Ambassadörskommitté sätter fokus på föreningens arbete med synlighet och närvaro i externa sammanhang.  

Rickard Klingberg 070-689 80 70

Värderingar av fastigheter

För att säkerställa en långsiktigt sund och trygg kreditgivning för lantbruksfastigheter sker värderingar av samtliga fastigheter som banken lånar ut pengar till.  Den värderingen utförs av förtroendevalda runt om i landet och görs på uppdrag av banken. De förtroendevalda som står för uppgiften, har lokalkännedom och är certifierade värderare. Föreningsstyrelsen arbetar aktivt med frågorna att ständigt förbättra värderingarna. En särskild Värderingskommitté sätter särskilt fokus på att förtroendevalda ska ha en gemensam grund för värderingarna, är certifierade och i ett ständigt lärande i att utföra uppdraget som värderare av fastigheter för banken.

Porträtt av Claes Mattsson
Claes Mattsson 070-099 95 30

Kontakta oss

Har du frågor? Vi är tillgängliga 8.00-17.00, alla helgfria dagar.