En demokratisk organisation

Landshypotek Ekonomisk Förening är en demokratisk organisation bestående av elva regioner. Regionindelningen och namnen på regionerna följer av Landshypoteks historia och de första hypoteksföreningarna. I varje region finns en regionstyrelse och för hela föreningen finns en huvudstyrelse.

Varje år möts medlemmarna på regionmöten i varje region. På regionmötet väljs regionens representanter (fullmäktige) till den årliga föreningsstämman.

Regionmöten

På de årliga regionmötena deltar alla medlemmar på lika villkor enligt principen 'en medlem = en röst'. På regionmötena väljs bland annat:

 • regionstyrelsens ledamöter och ordförande,
 • regionvalberedningens ledamöter
 • fullmäktige till föreningsstämman

På regionmötena hanteras även inkomna motioner från medlemmar i föreningen. 

På regionmöte diskuteras:

 • Landshypotek Bank resultat och utveckling
 • föreningens verksamhet och utveckling
 • föreningsstyrelsens förslag till utdelning
 • aktuella frågor för jord- och skogsbruket och för medlemmarna

Regionmöten 2024

Föreningsstämma

På den årliga föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening möts de valda fullmäktige från alla regioner. Föreningsstämman hålls under våren. 

På föreningsstämman beslutas bland annat om:

 • fastställande av föreningens resultat- och balansräkning
 • disposition av föreningens vinst
 • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • arvode till förtroendevalda
 • val av ledamöter till styrelsen i föreningen
 • val av revisorer och föreningsgranskare
 • övriga ärenden enligt lag eller stadgarna

Se sammanfattning av föreningsstämman 2022