Som medlem kan du vara med och påverka

Motioner,  förslag och nomineringar

Landshypotek är en demokratisk organisation och som medlem har du möjlighet påverka genom att nominera medlemmar till förtroendeuppdrag i föreningen och inkomma med motioner.

Motioner till regionmöte och föreningsstämma

Som medlem har du möjlighet att inkomma med förslag (motioner) om du vill ändra på något. Motioner bör innehålla beskrivning av bakgrunden till motionen, vad du vill och uppmaning i form av att-satser om vad som ska göras. Motioner till såväl regionmöte som föreningsstämma måste skickas enligt stadgarna till regionordförande i din region senast den 31 januari varje år. Inkomna motioner publiceras tillsammans med styrelsens yttrande senast två veckor innan regionmöte.

Nominering av medlem till förtroendevaldauppdrag

Som medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening har du möjlighet att nominera en annan medlem till uppdrag som förtroendevald i föreningen. Personen måste vara medlem i Landshypotek, sköta sina förpliktelser gentemot Landshypotek samt acceptera att bli vald. Personen förväntas vara engagerad för de gröna näringarnas utveckling, ser fördelarna med den kooperativa idén och nyttan av jord-och skogsbrukarnas egen bank. Personen förväntas också vara medveten om ansvar och omfattning av uppdraget.

Nominering – så här går det till

  • Nomineringen görs skriftligen och bör innehålla; namn, kontaktuppgifter, gård, by/socken, kommun, produktionsinriktning, bakgrund och motivering. Nominering skickas till valberedningens ordförande i din region.
  • Instruktionen skiljer på nominering och förslag. Nomineringen är person vars namn medlem lämnar in till valberedningen. Förslag är person som valberedningen kollat behörighet för och som accepterat vara kandidat.
  • Nominering ska skickas till respektive valberedning senast 31 januari.
  • Nominering som inkommer senare än angivet datum kommer inte tas med.

 

Det här händer efter nomineringen

  • Valberedningen kontrollerar behörighet och att personen vill kandidera till uppdraget.

  • Valberedningen kan ta in nomineringen i sitt förslag.

  • Om valberedningen inte tar nomineringen som sitt förslag frågar de om personen vill kandidera som fristående förslag.

  •  Om personen inte ingår i valberedningens förslag måste den medlem som inkommit med nomineringen presentera förslaget och personen på regionmötet för att det ska bli ett valbart förslag.

  • Samtliga personer som föreslås till förtroendeuppdrag bör delta på regionmötet.

  • Valberedningens förslag och eventuella övriga förslag publiceras på regionmötessidan senast två veckor innan regionmöte.