Bönderna ses som samhällsviktiga

Sveriges bönder anses både vara samhällsviktiga och ha många betydelsefulla uppgifter. Det visar en undersökning som Landshypotek låtit göra bland allmänheten. Att producera livsmedel på ett hållbart sätt listas som den viktigaste, följt av att bidra till levande landsbygder och arbetstillfällen.

Hur ser allmänheten på bondens roll? Landshypotek lät Novus intervjua drygt 2 000 personer i åldrarna 18–79 år för att ta reda på det. En övervägande majoritet instämmer helt och hållet, eller till stor del, i att lantbruket är en samhällsviktig verksamhet. På frågan om vilken uppgift som är viktigast att lantbrukarna utför varierade svaren.

  • Flest, ungefär en tredjedel, anser att det är att producera livsmedel på ett sätt som är hållbart för miljö och klimat.
  • På andra plats angavs att bidra till en levande landsbygd genom företag och arbetstillfällen. Det tyckte 24 procent av de svarande som själva bor på landsbygden, men något färre storstadsbor, 18 procent.
  • Var femte tyckte även att producera livsmedel som håller hög kvalitet var en av böndernas viktigaste uppgifter.
  • 15 procent såg istället att värna djurens välfärd som det viktigaste, men även att hålla landskapet öppet och att bidra till biologisk mångfald nämndes här.

  – Sammantaget visar svaren att de uppgifter som dagligen sysselsätter Sveriges lantbrukare har en stor betydelse. Det är glädjande då svenska gårdar och lantbruk håller en hög nivå när det gäller djurhållning, miljöanpassning och livsmedelskvalitet - och levande landsbygder, där jord och skog brukas, ger tillväxt och jobb som skapar förutsättningar för ett utvecklat näringsliv och välfärd, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Se det sammanställda undersökningsresultatet (pdf)

Lantbrukarna känner sig som en naturlig del av miljöarbetet

Jord- och skogsbrukare driver verksamheter som är beroende av miljön och naturen. Klimatskiften och nya förhållanden kräver ständig anpassning och påverkar ekonomin, företaget och framtidsplanerna. Lantbrukarna känner sig som en naturlig del av miljöarbetet. De större produktionslantbrukarna som ingår i Landshypoteks Lantbrukspanel bekräftar att det finns en hög medvetenhet och ett stort engagemang kring miljöfrågor bland Sveriges främsta lantbrukare.

  – En fortsatt utveckling av ett långsiktigt hållbart lantbruksföretagande behövs för miljön, klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt behöver medvetenheten öka om de gröna näringarnas betydelse för en hållbar svensk ekonomi. Om fler ser lantbrukarna som de miljöhjältar de är får vi större förutsättningar att möta de gemensamma utmaningar som vi står inför, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Kortfakta om svenskt lantbruk

  • Jordbruket står för 0,5% av Sveriges BNP
  • Det finns drygt 59 000 jordbruksföretag, varav 11% brukar mer än 100 hektar.
  • Den totala spannmålsskörden var 2020 5,95 miljoner ton, vilket motsvarade 2 % av EU:s totala skörd.
  • 97,8% av de ägg som konsumeras i Sverige produceras av landets lantbrukare.
  • Av det fågelkött vi äter är 77,4% svenskproducerat och för griskött och nötkött är motsvarande siffror 80,4%, respektive 60,5%. Svenska mejerivaror står för 70,4% av den totala mejerikonsumtionen i landet. 
  • Inställningen till svenskproducerade livsmedel är överlag positiv, vilket också märks i en ökad efterfrågan i konsumentleden. Här kan du ta del av den undersökning av allmänhetens inställning till svenskproducerat som Landshypotek också låtit göra.

Källa: Jordbruksverket