Landshypotek Banks årsredovisning 2020: God tillväxt ger starkt resultat

Landshypotek växte under hösten ytterst starkt på marknaden och ökade utlåningsvolymerna inom både lån till lantbruksföretag och bolån. Bankens totala utlåningsvolym ökade till 83 miljarder kronor. Det visar årsredovisningen för 2020.

2020 har verkligen varit ett annorlunda år, i hög utsträckning präglat av pandemin och samhällets åtgärder för att minska smittspridningen. Samtidigt som Landshypotek också har påverkats av pandemin har banken stått tryggt, kunnat möta kundernas behov och ökat utlåningen. Tillväxten inom bankens jord- och skogsutlåning var under hösten bättre än på många år och bolånevolymerna växte i rekordtakt.

– Trots detta ovanliga år visade vi vår styrka genom en god tillväxt på marknaden i en osäker tid. Efter en avvaktande inledning på året växte vår utlåning kraftigt under hösten både till lantbruks- och bolånekunder. Vi har fortsatt att investera i vår digitalisering och ett bättre kundmöte med god kontroll på våra kostnader, konstaterar Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Efter en vår där kreditmarknaden präglades av begränsad tillväxt tog bankens volymutveckling fart under sommaren för att under hösten öka i än snabbare takt. Under årets sista månader slogs rekord för bankens utlåning till bolånekunder. Jord- och skogsutlåningen växte under året med 2,3 miljarder kronor till 71,5 miljarder. Totalt uppgick bankens utlåning till allmänheten i slutet av året till 83,0 miljarder kronor.

– Årets rörelseresultat på 397 miljoner kronor är en förbättring beaktat att förra årets resultat inkluderade en realisationsvinst vid en fastighetsförsäljning. Den starka tillväxten och det positiva resultatet under 2020 tar vi med oss in i 2021 för att fortsätta bygga en allt bättre och mer hållbar bank, anger Per Lindblad.

I korthet – siffror för Landshypotek Bank 2020
• Rörelseresultatet uppgår till 397 (418) mnkr. 2019 års rörelseresultat
inkluderade en realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till avyttring av en fastighet.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner
uppgår till 414 (420) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 872 (815) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 478 (461) mnkr.
• Kreditförluster netto hade en positiv resultatpåverkan om 13 (3) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 83,0 (76,4) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,4) mdkr.

Hänt under året
Tillväxten har varit god trots att Landshypotek Bank, liksom alla andra, har behövt förhålla sig till och hantera allt som följt av pandemibekämpningen i samhället. Banken har fortsatt utvecklingen till att bli en allt bättre bank för fler kunder. En ökad marknadsnärvaro och nya samarbeten har öppnat för fler att upptäcka och välja en annorlunda bank på svensk bankmarknad. Under året har banken bland annat ökat sin digitalisering och tillgängligheten för kund; delat ut 141 miljoner kronor till lantbrukare i hela landet; engagerat sig för bättre EU-taxonomi med hållbart skogsbruk; samt mött ett rekordstort intresse för bankens bolån.

141 miljoner kronor delades ut till lantbrukare i hela landet
Under vårens osäkerhet i samhällsekonomin beslutade Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger banken, att skjuta fram medlemsutdelningen. Med bättre överblick över konsekvenserna och med grund i bankens goda finansiella status, såväl som kreditkvalitet, kunde den föreslagna utdelningen klubbas igenom på en extrastämma 6 november. 141 miljoner kronor av bankens vinst 2019 betalades ut till jord- och skogsbrukare över hela landet.

För en hållbar utveckling i hela landet
Landshypotek Bank bidrar till att människor kan driva företag, förverkliga sina drömmar och bo i hela landet. Genom ett starkt engagemang – bland bankens ägare, kunder, investerare och medarbetare – arbetar banken varje dag för att utveckla vår unika bank. Läs mer om i Landshypoteks hållbarhetsarbete. hållbarhetsrapport.

Stärkt roll för lantbruket
2020 har i stor utsträckning präglats av pandemin. Trots ett prövande år har landets jordbrukare och skogsägare generellt inte drabbats som andra branscher. Tvärtom finns mycket positivt att ta med till 2021 med det stora intresset för hållbarhet, svenskproducerat och en gynnsam pristrend inom flera branscher.

Läs mer i avsnittet Vår omvärld.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen är ett viktigt stöd i Landshypotek Banks strävan att skapa värde för sina intressenter och för styrelsens effektiva styrning och kontroll av verksamheten. Läs mer om bolagsstyrningen.

Kapitaltäckning och riskhantering
Läs mer i Pelare 3-rapporten om kapitaltäckning och riskhantering.