Lantbrukspanelen: Möjligheter och utmaningar i det digitala landskapet

Teknikutvecklingen är sedan länge central i det moderna lantbruket – och den går snabbt. Men hur ser lantbrukare generellt på användandet av digital teknik i sitt företagande och i vilken utsträckning använder de den i sin vardag? Vilka är för- och nackdelarna? Hur är det med mobiltäckning och internetuppkoppling? Lantbrukarna i Landshypoteks Lantbrukspanel beskriver denna gång hur de ser på digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Automatisering. Precisionsodling. GPS i maskiner. Monitorering för att i realtid se hur djuren har det. Beräkning och optimering av utsäde. Drönarfoton. Kartering. Listan kan göras lång. Inom gröna näringarna går utvecklingen av digitala hjälpmedel snabbt. Från att ha varit ett alternativ är det digitala nu det naturliga.

Flera samverkande faktorer driver på en ökad digitalisering inom lantbruket

En är att kunna möta den internationella konkurrensen på marknaden. Genom effektivare processer och teknik som underlättar arbetet kan lantbrukarna öka lönsamheten. En annan är högre krav på säkerhet och kontroll, där digital teknik inte är lika beroende av den mänskliga faktorn och en direkt fysisk närvaro, vilket ökar flexibiliteten och möjligheten att göra flera saker parallellt.

Lantbrukspanelen är övervägande positiv till digitaliseringen

 • Åtta av tio säger att den underlättar deras arbete som lantbrukare. De använder digitala verktyg inom många olika delar av verksamheten. Det gäller framför allt inom administration och kommunikation, men också för mer verksamhetsspecifika uppgifter som kartering och precisionsodling.
 • Varannan svarar att det ökar effektiviteten och nästan lika många att det förbättrar kontrollen.
 • Nio av tio i panelen bedömer att de kommer att använda digital teknik i något högre, eller mycket högre utsträckning, än idag. Ingen tror att användningen kommer att minska.
 • De flesta tycker att den digitala förändringstakten är lagom. Tre av tio tycker att den går för fort.
 • En stor andel anser också att digitala mötesplatser underlättar möjligheten att medverka i olika branschsammanhang, nätverka, dela kunskap och erfarenheter.

Hallå, hör du mig?!

När allt mer görs digitalt gäller det så klart att det finns en fungerande och säker IT-infrastruktur i grunden. Alla lantbrukare är mer eller mindre beroende av att datakommunikationen fungerar och möjligheten till en stabil uppkoppling är en förutsättning för att kunna driva ett alltmer digitaliserat lantbruk. Men så är inte alltid fallet enligt Lantbrukspanelen. Här lyfts problem vid såväl strömavbrott som opålitlig eller obefintlig nätuppkoppling.

 • Närmare var fjärde lantbruksföretagande paneldeltagare svarar att de har mycket eller ganska dålig mobiltäckning.
 • Dålig internetuppkoppling har påverkat nästan fyra av tio. Av dessa svarar en tredjedel att det inneburit en kostnad för verksamheten.
 • Även elförsörjningen är en stor osäkerhetsfaktor – nästan hälften säger att de ofta eller flera gånger drabbats av strömavbrott.
 • Närmare varannan paneldeltagare lyfter även fram risken för digitala intrång och nästan lika många pekar på ”teknikstrul”. 

….. och signalerna till politiker och intresseorganisationer är tydliga.

 • Över åtta av tio i Lantbrukspanelen anser att det offentliga behöver investera mer för att säkra och trygga den digitala infrastrukturen på landsbygderna.
 • Närmare sex av tio tycker att lantbrukets intresseorganisationer behöver driva den här frågan gentemot politiken.

  – Många lantbruksföretagare är digitaliserade i flera delar av sin verksamhet. Här har politiken ett stort ansvar att se till att det finns fungerande internet- och mobiltäckning som går att lita på i hela landet, vilket även inkluderar landsbygderna, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Om Lantbrukspanelen och rapporten

Data och underlag till den här rapporten från Lantbrukspanelen har samlats in via enkät och intervjuer genomförda under våren 2021. Enkäten har besvarats av 104 lantbruksföretagare som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel - en återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får här möjligheten att ge uttryck för vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd.  

Här kan du ta del av rapporten "Den digitala lantbrukaren - Så ser Sveriges lantbrukare på det nya digitala landskapet" (pdf) i sin helhet och tidigare rapporter från Lantbrukspanelen.

Relaterade artiklar

För att både bredda och fördjupa perspektivet på vad digitaliseringen betyder för Sveriges lantbruk har Anders Herlin, forskare inom djurhälsa på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), intervjuats. Vi har också pratat med Kristin Johansson, Eko-lantbrukare i Småland och förtroendevald ledamot i regionstyrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening. Båda beskriver bland annat vad digitaliseringen innebär för djurskötsel och andra delar av verksamheten.

Digitaliseringen inom lantbruket är positiv för djuren - artikel med Anders Herlin
Våra anställda kan distansarbeta - artikel med Kristin Johansson