Lämplighetsbedömning

Lämplighetsbedömning

Landshypotek Bank gör en lämplighetsbedömning i samband med att styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare tillsätts, vid omval av styrelseledamöter samt vid behov. 

Vilka gör lämplighetsbedömningen?

  • Lämplighetsbedömning av styrelseledamöter utförs av valberedningen
  • Lämplighetsbedömning av VD görs av styrelsen
  • Lämplighetsbedömningen av övriga ledande befattningshavare görs av VD

Reglering via styrdokument

Bankens interna styrdokument Policy för lämplighetsbedömning och Instruktion för valberedningen reglerar lämplighetsbedömningar. Underlaget för lämplighetsbedömningen dokumenteras och sparas hos HR.

Lämplighetsbedömningen görs med beaktande av personens kompetens, erfarenhet, anseende och övriga kriterier; såsom exempelvis potentiella intressekonflikter och ledamotens möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget. Även Finansinspektionen gör en s.k. Ledningsprövning inför nyval av styrelseledamot. Vid bedömningen av styrelseledamotens lämplighet tas hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av bankens vid vart tillfälle bedrivna verksamhet.

Erfarenhetskriterier

Det är av yttersta vikt för banken att såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i sin helhet har den erfarenhet som krävs för att på bästa sätt utföra styrelsearbetet. Vid bedömningen tas hänsyn till både teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet från tidigare befattningar. Vid bedömning av utbildning ska, utöver dess relevans för verksamheten, dess nivå beaktas. Vid bedömningen av praktisk erfarenhet krävs att den inhämtats under tillräckligt lång tid.

Grundläggande och specifika kompetenser

Mot bakgrund av att verksamheten som bedrivs är tillståndspliktig bankrörelse ställs höga krav på den grundläggande kompetensen hos samtliga ledamöter. Det ställs även krav på att styrelsen besitter spetskomptens inom bankens områden. Styrelseledamoten måste ha förmåga att kunna sätta sig in i och erhålla en god kännedom om bankens verksamhet samt arten och omfattningen av dess risker. Följande punkter ska särskilt beaktas:

• kunskap och erfarenhet av finansiella marknader, företrädesvis erhållen genom företagsledande position med strategiskt ansvar och/eller styrelseerfarenhet inom finanssektorn,
• kunskap om och förståelse för villkoren för att bedriva tillståndspliktig verksamhet på finansmarknaden
• förståelse för kreditverksamhet och insikt om de risker som följer därav,
• riskhantering (identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och reducera de huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut löper),
• förmåga att analysera och förstå finansiell rapportering,
• fördjupad kompetens inom riskhantering, bolagsstyrning, kreditgivning, redovisning och jordbruk- och skogsnäringen, övrig relevant erfarenhet med hänsyn till arten, omfattningen och komplexitetsgraden av den verksamhet som banken vid tillfället för nomineringen bedriver.

Gott anseende

Det är även av stor vikt för bankens förtroende att såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen som helhet har ett gott anseende. Därför kontrolleras den enskilde styrelseledamotens goda anseende  vid lämplighetsbedömningen.


Mer information om de enskilda styrelseledamöterna (t.ex. ålder och övriga uppdrag) framgår av Landshypotek Banks Årsredovisning 2020 (pdf), se sidan 42-43.

För närvarande bedömer banken att det samlade kompetensen hos styrelsen väl möter de behov som  identifierats med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Styrelseledamöterna har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom bank och finans och övrig relevant kompetens och erfarenhet.